BKI รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

0
1
s 10240149

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยผ่านการประเมินได้รับผลคะแนนเต็มอยู่ที่ร้อยละ 100  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยได้รับคะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลที่ดี สามารถจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

Advertisement
Previous articleการเคหะแห่งชาติ จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้น เร่งสร้างที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Next articleบราเดอร์ มอบจักรเย็บผ้าเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบาง จ.แพร่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here