Home Authors Posts by Admin Yui

Admin Yui

3158 POSTS 0 COMMENTS
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยถึงความพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สร้างความวิตกกังวลให้คนไทยในด้านการดูแลสุขภาพ โดยได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณา “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ด้วยหวังเห็นคนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพดีจะทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่รัก เพื่อคนที่รักได้อย่างเต็มที่ โดยให้ “มาริโอ้ เมาเร่อ” แบรนด์แอมบาสเดอร์สายรักสุขภาพ จับมือกับ “โอชิ” แบรนด์มาสคอต มานำเสนอสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC) มีค่ารักษาพยาบาล COVID-19 จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่มองหาค่ารักษาพยาบาลทุกโรค...
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ในเครือ ร่วมมอบเงินให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อเร็วๆนี้
TIC ไทยประกันภัย มอบความคุ้มครองแก่ทีมแพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 24/7 (COVID-19) จำนวน 160 ฉบับ ทุนประกันรวม 8,000,000 บาท  ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIC ไทยประกันภัย ห่วงใยทีมแพทย์ในภาวะที่ไวรัสโคโรนา (COVID-19) แพร่ระบาด และเข้าใจสถานการณ์ด้านสาธารสุขทางการแพทย์ของไทยที่มีกำลังทางการแพทย์จำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านใดด้านหนึ่งเท่าที่จะทำได้ ซึ่งการให้ความคุ้มครองด้านการประกันภัยเป็นด้านที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ “ผมขอชื่นชมและขอบคุณทีมแพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับราคาไม่สูงเหมือนในอดีตจึงทำให้มีการใช้ โดรน อย่างแพร่หลายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อสาร ด้านการเกษตร ด้านการสำรวจ ฯลฯ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นหน่วยงานกำกับการดำเนินธุรกิจทางอากาศยาน ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558  เพื่อควบคุมดูแลการใช้โดรนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ใช้โดรนใน 3 ประเภท คือ 1. โดรนติดกล้อง 2. โดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม และ...
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อขานรับนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีมติประกาศใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความห่วงใย ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholder) ทั้งพนักงาน ผู้เอาประกัน คู่ค้า และสังคมโดยรวม
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านการประกันภัยเพิ่มเติมตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ดังนี้ 1. เห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563...
ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน เข้าร่วมลงนามรับใน “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน หรือ UNEP FI เป็นธนาคารสัญชาติไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในธนาคารกว่า 170 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วมในหลักการดังกล่าว เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของธนาคารตามมาตรฐานสากล และกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ    ธนาคารตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางด้านการเงินให้คนในสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ลูกค้าและธนาคารเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อประกาศเจตนารมย์ถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการขับเคลื่อนธุรกิจในทิศทางดังกล่าวและพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ตอบรับเข้าร่วมใน “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” (UN Principles for Responsible Banking) ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (United...
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ย้ำเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. ว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้ (30 มีนาคม 2563) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ และมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด (เดิมกำหนดไว้วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล) ซึ่งการเลื่อนการประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ” “นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,268,933,982 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ...
กรณีบลจ.ทหารไทย อีสท์สปริงประกาศปิด 4 กอง ด้านอีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (สิงคโปร์) พันธมิตรหลักของบลจ.ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าเสริมทัพทันที คาดสามารถทยอยจัดสรรเงินคืนให้ลูกค้ากองทุนได้ทุกๆ 2 สัปดาห์ กรุงเทพฯ, 31 มีนาคม 2563 -ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เผยบริษัท อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (สิงคโปร์) พันธมิตรหลักได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าเสริมทัพบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริงทันที หลังประกาศปิด 4 กองทุน คาดทยอยคืนเงินลูกค้ากองทุนได้ทุกๆ 2 สัปดาห์ ด้านทีเอ็มบีพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องระยะสั้นสำหรับลูกค้ากองทุนทุกคนในทั้ง 4 กอง

NEW ISSUE

Advertisement