back to top
28.2 C
Bangkok

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเยาวชนเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 18 

Must read

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่… ใฝ่รู้” ปีที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน 4 ด้าน (4Cs) ประกอบด้วย การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Communication) การทำงานเป็นทีม (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองดีต่อสังคมส่วนรวม เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แข่งขันโครงงานเพื่อยกระดับชุมชนไทย ตามแนวทาง ESG โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอเชิญสถาบันการศึกษาจัดทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถศึกษาคู่มือ เตรียมความพร้อม และสมัครได้ทาง https://klamaifairoo.phonlamuangdee.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage : SCB Challenge “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article