ทีเอ็มบีธนชาตเดินหน้าโครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบีกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน จุดประกาย “เยาวชน-ชุมชน-ความเป็นไทย” 

0
5

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี  โดยในปี 2565 ยังมุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change ผ่าน กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. จุดประกายเยาวชน 2. จุดประกายชุมชน และ 3. จุดประกายความเป็นไทย พร้อมปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบี ลงมือเปลี่ยนชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งเดินหน้าสานต่อกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี โครงการCSR หลักของทีทีบี  เพื่อจุดประกายเยาวชน  ชุมชน และความเป็นไทย  สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงธุรกิจ ชุมชนและสังคมรอบข้าง ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ปี 2565 จะดำเนินการผ่าน กิจกรรมหลัก ดังนี้   

·จุดประกายเยาวชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เพื่อเด็ก ๆ ในชุมชนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งดำเนินโครงการต่อเนื่องยาวนานและก้าวสู่ปีที่ 13 ปัจจุบันมีเด็กร่วมโครงการแล้วกว่า 10,000 คน จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง ได้แก่ ประชาอุทิศ, ถ.จันทน์, บางกอกน้อย, สมุทรปราการ และล่าสุด นนทบุรี โดยมีการเปิดคลาสเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 80 คลาส ทั้งการเรียนในรูปแบบออนไลน์และไฮบริด โดยเน้นการสอนทักษะ Art and Life Skills ผ่านแนวคิดเด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม โดยไม่ได้มุ่งเป้าที่การแข่งขันเพื่อวัดผล แต่ให้ความสำคัญกับการค้นหาตนเองในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข ซึ่งแต่ละคลาสเรียนจะเน้นทักษะที่เด็กสนใจและเหมาะสมกับบริบทสังคมสมัยใหม่และพื้นที่ เช่น คลาสทำอาหาร, คลาสออกแบบ, คลาสกีฬา, คลาสศิลปะ และคลาสสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ เป็นต้น สำหรับปีนี้มีคลาสพิเศษ คือ  “FUN for FIN เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ ใช้เป็น” เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเด็กตั้งแต่ระดับมัธยม ผ่านรูปแบบการเรียนแบบไฮบริดที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Base) 

·จุดประกายชุมชน ปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบี (ttb volunteer) ทั่วประเทศ ร่วมกันลงมือเปลี่ยนชุมชนให้มีชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำวิถีการทำงานแบบทีทีบีมาใช้ในการทำงานเพื่อสังคม มุ่งเน้นการใส่ใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อให้สังคมดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยที่ผ่านมาอาสาสมัครทีทีบีได้จุดประกายช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศแก้ปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อาทิ โครงการไข่เค็มชายทุ่ง บ้านสำพันตา จ.ปราจีนบุรี ที่อาสาสมัครทีทีบีเข้าไปช่วยเปลี่ยนให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ แนะนำช่องทางการขายใหม่ และออกแบบผลิตภัณฑ์ และ โครงการ SME สมานฉันท์ เปลี่ยนกลุ่มเครือข่ายโรงงานสมานฉันท์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อรับงานเย็บผ้าโดยตรงของกลุ่มคนงานที่ถูกเลิกจ้าง ให้มีความรู้ในการบันทึกรายได้ รายจ่าย และความรู้การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ช่วยให้วางแผนการเงินได้ดีขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ กิจกรรมจุดประกายชุมชนในปี 2565 ได้ปรับเพิ่มรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของธนาคารเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  ได้แก่ อาสา…ช่วยชุมชน ให้อาสาสมัครทีทีบีรวมกลุ่มกันทำงานร่วมกับชุมชน ใช้ทักษะแก้ปัญหาชุมชนภายในเวลา 3 เดือน ส่วนกิจกรรมใหม่คือ อาสา…ช่วยเด็ก โดยอาสาสมัครทีทีบีสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า หรือผ่านออนไลน์  เพื่อจัดกิจกรรมการสอนและแบ่งปันความรู้ที่ถนัดให้กับเด็ก ๆ และอาสา…ช่วยกันทำ อาสาสมัครทีทีบีสามารถใช้ฝีมือในการสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน ทำง่าย ใช้เวลาน้อย อยู่ที่ไหนก็ทำได้ เช่น สมุดทำมือ, ปลอกคอเพื่อเพื่อนสี่ขา, บอลบีบเพื่อสุขภาพ และถุงใส่ยารักษ์โลก เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการทั่วประเทศ โดยในปีนี้ตั้งเป้าการสร้างชิ้นงานเพื่อชุมชนรวมกว่า 20,000 ชิ้น

ธนาคารต้องการปลูกฝังการเป็น ‘ผู้ให้’ ให้กับพนักงานด้วยการเสียสละเวลาส่วนตัวมาสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมตามกำลังความสามารถและความถนัดของตน เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดของพนักงานแต่ละคน แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีมอาสาสมัครทีทีบีก็ยังคงทำกิจกรรมช่วยชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีการปรับเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะมีอาสาสมัครทีทีบีเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเป็น 3,000 คน กระจายไปทั่วประเทศ

· จุดประกายความเป็นไทย กิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นจุดประกายต่อยอดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานต่อโครงการเท่อย่างไทย ที่มีมากว่า 50 ปี โดยจัดการแข่งขันออนไลน์ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย การอ่านฟังเสียง และการวาดภาพดิจิทัล รวมไปถึงการบูรณะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ครุฑ ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน ที่รวบรวมและจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทานกว่า 150  องค์  โดยจะพร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมในเดือนมิถุนายน 2565 นี้  รวมถึงกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตปี 2565 ครั้งที่ 16 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จ.อุบลราชธานี เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง พร้อมบริจาคให้แก่โรงพยาบาล และโรงเรียนในพื้นที่ ตลอดจนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลที่อยู่ในแพลตฟอร์มปันบุญกว่า  200 องค์กร ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อทุกแรงใจร้อยปันบุญ

“กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนของธนาคารในปี 2565 จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น จากการรวมพลังของเยาวชน ชุมชน และอาสาสมัครทีทีบีทั่วประเทศเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change ของทีทีบีที่ต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของธุรกิจและในมิติของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายปิติ กล่าวสรุป

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนโดยทีทีบี ได้ที่  www.ttbfoundation.org

Advertisement
Previous article“โรบินฮู้ด”คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการ “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022”สะท้อนความสำเร็จในการมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย
Next articleสมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พลิกฟื้นทุ่งกุลาร้องไห้สร้างต้นแบบการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่ครบวงจร