ธนชาต ฟันด์ อิสท์ปริงแนะกองทุนพลังงานสะอาดT-ES-GGREEN โอกาสทองลงทุน…ยุคไบเดน

0
1115

ธนชาต ฟันด์ อิสท์ปริง เชื่อกองทุนพลังงานสะอาด T-ES-GGREEN จะได้รับแรงส่งจากนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างนายโจ ไบเดน ที่สนับสนุนให้กลับไปเข้าร่วม Paris Agreement อีกครั้ง และตั้งเป้าให้สหรัฐเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ให้ได้ โดยบริษัทได้เพิ่มขนาดกองทุนเป็น 20,000 ล้านแล้ว หลังได้รับการตอบรับดีมากมาตั้งแต่เปิดขายเมื่อ ปลายพฤศจิกายนปีที่แล้ว

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) กล่าวว่า สถานการณ์ลงทุนในปัจจุบัน นอกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆแล้ว ยังมีกองทุนที่คาดว่าจะเป็นดาวเด่นในปีนี้อีกหนึ่งกองทุน นั่นก็คือ กองทุนพลังงานสะอาด เพราะนอกจากจะเป็นเทรนด์ของโลกแล้วยังได้รับแรงบวกสำคัญจากนโยบายของโจ ไบเดน

นายอดิศร กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจกองทุน T-ES-GGREEN เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นหนึ่งในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต และผลตอบแทนในขณะนี้ที่น่าสนใจ โดยตั้งแต่เปิดขายกองทุนจนปัจจุบันประมาณเกือบ 2 เดือน กองทุนก็สามารถทำผลตอบแทนได้มากกว่า 20%แล้ว

ผลดำเนินงานของกองทุน T-ES-GGREEN ตั้งแต่จัดตั้งมีความโดดเด่น โดยปัจจุบันสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 21.58 %  ตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 20 มกราคม 2564  ซึ่งดีกว่าดัชนีชี้วัด MSCI World ที่สร้างผลตอบแทน 6.68% ในระยะเวลาเท่ากัน (ที่มา Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

นโยบายการลงทุนของ T-ES-GGREEN สอดคล้องไปกับแนวนโยบายหลักของนายโจ ไบเดนที่ชูเรื่องการให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและจะพยายามปฏิบัติให้เข้าเกณฑ์  Paris Agreement ซึ่งเป็นเรื่องการออกมาตรการควบคุมมลพิษของรัฐบาลต่าง ๆ  ประกอบกับบริษัทต่าง ๆ เองก็มีการลงทุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลงเรื่อย ๆ จนทำให้อัตราการใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์ว่าการใช้พลังงานสะอาดจะเพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 4 เป็นเกือบ 2 ใน 3 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า นอกจากนั้นไบเดนยังมีการตั้งเป้าหมายว่าในปี 2050 สหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จะต้องเป็นศูนย์ ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดจะได้รับประโยชน์มากๆ ในยุคของไบเดน

กองทุนหลักของ T-ES-GGREEN คือ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหรือกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

สำหรับกองทุนนี้นั้น ผู้ลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี  จนทำให้ บลจ.ธนชาต ต้องประกาศหยุดการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปตั้งแต่เปิดซื้อขายช่วง IPO  เนื่องจากมีผู้สนใจลงทุนเต็มจำนวน และเพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้มีโอกาสลงทุนในพลังงานแห่งอนาคตอย่างไม่มีสะดุด Thanachart Fund Eastspring จึงจะเปิดรับคำสั่งซื้อ T-ES-GGREEN อีกครั้ง โดยเพิ่มขนาดกองทุนเป็น 12,000 ล้านบาท แต่ก็พบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักลงทุน จึงได้มีการจดทะเบียนเพิ่มขนาดกองทุนอีกครั้งในวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันกองทุนสามารถรองรับความต้องการของผู้ลงทุนได้ถึง 20,000 ล้านบาท

นายอดิศร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ ทั้ง Thanachart Fund Eastspring และ TMBAM Eastspring ตั้งเป้าหมายจะพานักลงทุนไปหาโอกาสและประสบการณ์ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาที่ทั้ง 2 บลจ.สามารถระดมทุนกองทุนต่างประเทศในช่วงเสนอขายครั้งแรกได้กว่า 40,000 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุนเทอมฟันด์)  แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดก็ตาม ด้วยความเชื่อของเราที่ว่าโอกาสมีอยู่ทุกที่ แม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแต่หากรู้จักเลือกที่ที่จะไปลงทุน ผู้ลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ทั้งนี้หากสนใจลงทุนกองทุน T-ES-GGREEN ของ Thanachart Fund Eastspring  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ. ธนชาต โทรศัพท์ 0 2126 8399 กด 0 หรือ TMB ธนชาต หรือ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfundeastspring.com

คำเตือน

o   ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

o   ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

o   การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

o   กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ออกข่าวโดย : ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ (PR) Thanachart Fund Eastspring

       วรนุช ลิขิตายน โทรศัพท์ 02-126-8300 ต่อ 8803

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.