ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้รับประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” ราววัลสิงห์เข็มทองประจำปี 2564

0
3

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” รางวัลสิงห์เข็มทอง ประจำปี 2564 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย “ร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 17 จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

          ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลดังกล่าว เป็นบุคคลมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างผู้นำ
นักบริหารที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเป็นแบบอย่างที่ดี

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ประสบการณ์การทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งเคยได้รับรางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลแห่งชาติ” พ.ศ.2564 สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี และประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์” (Friendly Design Ambassadors) อีกด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.