back to top
37.4 C
Bangkok

บริษัท ฟินน์ อินฟินิตี้ จำกัด (FIN Infinity)มอบวุฒิบัตร ให้แก่บุคลากรที่จบหลักสูตร Fin Academy Level 4 เป็นรุ่นแรก จำนวน 22 ท่าน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ ปาร์ค

Must read

นางสาวศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO บริษัท ฟินน์ อินฟินิตี้ จำกัด (FIN Infinity) บริษัทที่ปรึกษาการเงินขนาดใหญ่ย่านเมืองทองธานี และเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายพิเศษ ของบริษัท เอไอเอ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่บุคลากรที่จบหลักสูตร Fin Academy Level 4 เป็นรุ่นแรก จำนวน 22 ท่านณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ ปาร์ควันที่ 21 พฤษภาคม 2565

1492334

โดยมีรายนามดังนี้ น.ส. สิริวรรณ ชาคริตฐากูร, นายจิตติน ต่ายทรัพย์, น.ส. พิสมัย สุภาพ, นายธนกร ปัณทุราสัญญ์, นายวิทยา เกรียงบูรณนันท์, นายชวลิต ลีลาภรณ์, นางกิติยรัตน์ วุฒิไชยกาญจน์,น.ส. ณิชาภา สมศรีเดชธนา, น.ส. ณัฐกานต์ คำนึงธรรม, น.ส. ณัฏฐณิชชา ช่วงหาราช, น.ส. นวรัตน์ ศิวะโกศิษฐ, น.ส. ปทิตตา ศรีครินทร์, น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง, น.ส. ปิยะนุช เอี่ยมสมบูรณ์, นายพัชร์ธนัท ทักษรัตน์นันท์, น.ส. พิกุล ยาวะโร, น.ส. วิลาสินี ป้อมทอง, น.ส. ศรัญญา ขำทวีพรหม, น.ส. ศรีสมบัติ แวงชิน, นายสัจพร พึงพิพัฒน์, น.ส. สิริลักษณ์ ตั้งประสิทธิภาพ และ นายเอกกร ต้นทองอิงกานต์

1492337 1

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) จากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) หรือ มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) หรือ AFPT (Associate Financial Planner Thailand) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC (Investment Consultant) และ ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

1492345

โดยนักวางแผนการเงินที่จบหลักสูตรนี้ สามารถทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และให้บริการด้านการวางแผนการเงินและวางแผนชีวิตให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างครบวงจรFIN Academy ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของ นางสาวศิริภรณ์ พุทธรักษ์ และเริ่มจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาตัวแทนให้ทำงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน ให้ทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่งการเตรียมความรู้ และผลิตภัณฑ์รองรับการวางแผนชีวิต และการเงินของลูกค้า อย่างครบวงจร โดยมอบหมายให้ นางสาวสิริวรรณ ชาคริตฐากูร อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ทำหน้าที่ผู้อำนวยการหลักสูตรให้กับ FIN Academy

หลักสูตร FIN Academy ประกอบด้วยFin Academy Level 1 ความรู้การประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์พื้นฐานสำหรับตัวแทนใหม่ ดูแลโดย นางสาวพิสมัย สุภาพFIN Academy Level 2 ดูแล โดย นายธนกร ปัณทุราสัญญ์ ในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Investment Consultant License พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการประกันชีวิตระดับสูง ที่เน้นทักษะการวางแผนการเงินแบบเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนคุ้มครองรายได้ ความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง กองทุนการศึกษาบุตร การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การวางแผนเกษียณอายุ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ที่จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างดียิ่งขี้นFIN Academy Level 3 เน้นความรู้ภาคปฏิบัติที่มากขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนความเสี่ยง รวมทั้งการวางแผนการเงินด้วยกองทุนต่าง ๆ โดยมี นายวิทยา เกรียงบูรณนันท์ เป็นผู้ดูแลการสอนในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องมีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย จึงจะถือว่าผ่านFIN Academy Level 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องสามารถทำแผนการเงิน ให้กับผู้รับคำปรึกษาได้ มีนายชวลิต ลีลาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน CFP ผู้เป็นวิทยากรประจำของหลักสูตร FChFP และ AChFP เป็นผู้ดูแล

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article