back to top
29.9 C
Bangkok

ซีพี ออลล์ชู Miss Good Governance ผู้นำรุ่นใหม่รุ่นที่ 2 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหัวใจธรรมาภิบาล ‘Good Governance’ 

Must read

ธรรมาภิบาล (Good governance)  ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หากทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน ทำให้องค์กรนั้นเกิดพลังในการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

1654584903992 1

บมจ.ซีพี ออลล์ หนึ่งในบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ชูคาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ยุติธรรม  คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์’ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร  ล่าสุดคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ จัดประชุมสัมมนาตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนแต่ละหน่วยงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ อาคารเดอะธารา แจ้งวัฒนะ และผ่านระบบ Microsoft teams ตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 

1654584903947

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานการประชุม กล่าวถึง “พลังทีม พลังใจ” มอบความจริงใจ สร้างคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้ Mister & Miss Good Governanceหรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลขององค์กร  พร้อมได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของ Mister & Miss Good Governance   ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมเป็นกระบอกเสียง เป็นเสียงสะท้อนแสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย เป็น “แอมบาสเดอร์” ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกัน   

1654584903959

ต่อด้วยนายวิชัย ศิริรัตน์ Assistant Chief Cyber Security Management Officer (Gosoft) ร่วมแบ่งปัน Knowledge Sharing Cyber Security เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์เบื้องต้น และเสริมความรู้ด้าน Data Privacy  เสริมด้วยคุณพิสพันธ์ สุขวัน รองผู้จัดการทั่วไป ด้าน HR Governance & Sustainability และ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ แชร์ Case Study เหตุการณ์ทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนกรณีเกิดเหตุทุจริต และปิดท้ายด้วย ตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 มาบอกเล่าแผนการดำเนินงานการสื่อสารด้านธรรมาภิบาล ของส่วนงานของตน แก่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ และเพื่อนๆ ได้ทราบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำไปปรับใช้ภายในหน่วยงานของตัวเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลในองค์กร

1654584903973 1

ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ซีพี ออลล์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article