ซีพีแรม คว้ารางวัลดีเด่น การันตีองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

0
47

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (CP ALL) เข้ารับรางวัลในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีให้กับองค์กรอื่น ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ซีพีแรม มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน”  พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในทุกมิติตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ซีพีแรม ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและดำเนินงานด้านการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล การดำเนินการที่เป็นจุดเด่นของบริษัทฯ ได้แก่ การเคารพสิทธิมนุษยชนด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน เคารพในความแตกต่างหลากหลายของพนักงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ทางอาชีพอย่างเสมอภาค และดูแลเรื่องสวัสดิการ ด้วยความจริงใจอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ในองค์กรที่ใส่ใจความสุขและความผูกพันของพนักงาน อาทิ

(1) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ โดยได้มีการสร้างกระบวนการการปฏิบัติและตรวจสอบ ที่เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

(2) การดำเนินการ “โครงการเรียนฟรีมีรายได้” ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม ที่ส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และการฝึกประสบการณ์ต่อยอดไปจนถึงการสร้างอาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี

ทั้งนี้ นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (CP ALL) กล่าวว่า “ซีพีแรมเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้การยอมรับความหลากหลายและเคารพ ในสิทธิของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติเพศ วัย ความพิการทางร่างกาย ความเชื่อ ศาสนา และอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน…การอยู่ร่วมกัน ด้วยการให้เกียรติและเชื่อใจซึ่งกันและกันนี้ จึงนำ มาซึ่งการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างอเนกอนันต์”