back to top
32.8 C
Bangkok

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus group) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567 – 2570

Must read

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มุมมองอุตสาหกรรมประกันภัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมุมมองความท้าทายในการดำเนินธุรกิจประกันภัย และความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางรัฐบาลสำหรับการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย

โดยมีผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้แทนจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และผู้แทนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus group) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567 – 2570 ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปทบทวนมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ให้เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Walk The Talk ชั้น 15 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article