back to top
28.8 C
Bangkok

‘สินิตย์’ แท็คทีมญี่ปุ่น เปิดงานสัมมนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย – ญี่ปุ่น เดินหน้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

Must read

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับญี่ปุ่น เปิดงานสัมมนาเชิงนโยบาย “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้ามิติใหม่ ไทย – ญี่ปุ่น” ในโอกาสฉลอง 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น เดินหน้าหนุนการลงทุน เอเชีย-ญี่ปุ่นในอนาคต ส่งเสริมอุตสาหกรรม BCG พร้อมเสนอแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า รูปแบบใหม่ ดึงญี่ปุ่นเพิ่มลงทุนในไทย แนะผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA และ RCEP บุกตลาดญี่ปุ่น 

photo 2

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้รับ มอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเชิงนโยบาย “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย – ญี่ปุ่น” (High-Level Policy Dialogue Forum on Thailand – Japan’s New Dimension of Economic Cooperation) ในโอกาสฉลองครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (กระทรวงเมติ) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย และเจโทร กรุงเทพฯ โดยมีการ เสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องนโยบายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน ในมิติใหม่ที่ สอดรับกับสถานการณ์โลก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

photo 4

 นายสินิตย์ กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนาทั้งจากภาครัฐและเอกชนของไทยและญี่ปุ่นที่มากด้วย ประสบการณ์ร่วมน าเสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบใหม่หลังวิกฤต โควิด-19 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี(FTA) ข้อ ริเริ่มการลงทุนเอเชีย-ญี่ปุ่นส าหรับอนาคต ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนใหม่ของญี่ปุ่น โดยเน้นการเป็นหุ้นส่วนร่วม สร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทย โดยมีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พลังงาน สะอาด สุขภาพและการแพทย์ นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่ ร่วมกัน โดยเฉพาะประโยชน์จากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคจากความตกลง RCEP และเสนอแนวทางการ กระชับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบใหม่ 

photo 6

“กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า งานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่น และหน่วยงานภาครัฐของไทยที่จะวางกลยุทธ์ ขยายการค้าและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ จากนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งจะสามารถนาข้อมูลไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้อย่าง แน่นอน” นายสินิตย์ เสริม

photo 8

 ทั้งนี้ ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่น ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลง หุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นส่วน สำคัญที่ท าให้การค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นเติบโตอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมา ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์จากความ ตกลง JTEPA และ AJCEP กว่า 80% ของมูลค่าการส่งออก สำหรับสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น สินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ เนื้อไก่กุ้งปรุงแต่ง ปลาทะเลปรุงแต่ง และแป้งมันส าปะหลัง

photo 9

สำหรับความตกลง RCEP จะลดและยกเลิกภาษีเพิ่มเติมจากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่เดิมแล้ว รวมถึงยังท า ให้พิธีการศุลกากรยืดหยุ่นขึ้น และช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่น ยังมีความร่วมมือด้านการค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การลงนาม MOU ระหว่างกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับเมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นในการพัฒนาสินค้า เกษตรไทย และการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านทางออนไลน์ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ยาวนานกว่า 600 ปี ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน โดยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยมาอย่าง ยาวนาน ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในไทยกว่า 6,000 บริษัท 

ทั้งนี้ ในปี 2564 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย การค้าระหว่างกันมีมูลค่า 60,670.63 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด เป็น 11.26% ของการค้าไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นอันดับ 3 มูลค่า 24,985.35 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออก ส าคัญของไทย อาทิรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ เครื่องจักรกล ส่วนไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นอันดับ 2 มีมูลค่า 35,685.28 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญจากญี่ปุ่น อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article