back to top
29.3 C
Bangkok

ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

Must read

การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value :CSV) ถือเป็นบทบาทสำคัญของภาคธุรกิจที่จะร่วมพัฒนาสังคม ด้วยการนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสาขาไทยประกันชีวิต

ภาพประกอบข่าว 3 1

โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” เป็นโครงการความร่วมมือกับมติชน อคาเดมี ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนทำอาหาร จัดกิจกรรมสอนทำอาหารสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “สอนให้รู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน” เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งทุกเมนูที่สอนจะเป็นหลักสูตรที่ “เรียนง่าย ต้นทุนต่ำ นำไปใช้ได้จริง” พร้อมยังให้ความรู้กับคนในชุมชนทางด้านการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ควบคู่กันอีกด้วย

ภาพประกอบข่าว 4

วัตถุประสงค์หลักในการริเริ่มโครงการฯ เกิดจากไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และมุ่งส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน อยู่ดีมีสุข (Good Health and Well-being) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วม โดยให้สาขาไทยประกันชีวิตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ต่อยอด เพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการประกอบอาชีพ ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการด้านการเงิน นำไปสู่การสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต โดยโครงการฯ เริ่มนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ราชบุรี และสมุทรปราการ

ภาพประกอบข่าว 2

 ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) ) พร้อมส่งมอบคุณค่าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกคนในสังคม 

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article