TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน ได้รับการจัดลำดับ “หุ้นยั่งยืน”  Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 7

0
1
ttw and thsi rev.1

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน‘Thailand Sustainability Investment’ (THSI) ประจำปี 2565 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการประเมินด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล หรือ ESG: Environmental Social and Governance) ตอกย้ำการบริหารงานบนความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิวจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของ TTW  ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม TTW คำนึงถึงการบริหารงานและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งยังดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะ TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

Advertisement
Previous articleTQMalpha ติดโผกลุ่มหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำหุ้นนายหน้าประกันและการเงิน ที่พัฒนาธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ
Next articleFWD ประกันชีวิต ร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here