TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

0
5

 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันสถาบันไทยพัฒน์  เป็นตัวแทนในการมอบ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยรางวัล​นี้พิจารณา จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพราะเราตระหนักดีว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ ที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวมตามพันธกิจของบริษัทฯ”

Advertisement
Previous articleFWD ประกันชีวิต ยกขบวนโปรดักส์หลากหลายส่งท้ายปีงาน Money Expo 2021
Next articleบัตรเครดิต ทีทีบี ให้ลูกค้าคุ้มครองอุ่นใจไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เมื่อชำระเบี้ยประกัน และทำรายการแบ่งจ่าย ttb so goood นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 2 คุ้ม