ไทยพาณิชย์ประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2563 หุ้นละ 2.30 บาท

0
5

กรุงเทพฯ: ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,818 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ธนาคารสามารถจ่ายได้ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1236/2563 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปี 2563 และต้องไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ด้วย ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร

อนึ่ง ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นจำนวน 6.25 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ตารางแนบ:

 ปี 2563(ที่เสนอ)ปี 2562 ปี 2561  
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
1.1      งบการเงินเฉพาะธนาคาร
1.2      งบการเงินรวม
 27,775
27,218
 75,450
40,436
 33,475
40,068
2. เงินปันผลประจำปีสำหรับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)2.306.25*5.50
3. รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)7,81821,24518,696
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล
4.1 ร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร     
4.2 ร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
 28.1
28.7
 28.1*
52.5*
 55.8
46.7

หมายเหตุ:  * รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.