ซีพี ออลล์ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2021 ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน

0
52

ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2021 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :CAC) ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมแสดงพลังความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในฐานะภาคเอกชน  

1640252548135

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่ากว่า 30 ปีที่ซีพี ออลล์  ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทนำเสนอสินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวกแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศมาอย่างต่อเนื่อง   ในปี 2557 จึงได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  และในปี 2560 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี และในปี 2563 ซีพี ออลล์ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :CAC)

1640252548295

“ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนด” นายธานินทร์ กล่าว 

และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปีนี้ซีพี ออลล์ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2021  โดยมีนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)  ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี ซึ่งในปีนี้ ซีพี ออลล์  ได้เดินหน้ายกระดับคู่ค้าธุรกิจประเภท SME พร้อมเชิญชวนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท 37 ราย  เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและร่วมสร้าง supply chain อย่างโปร่งใส ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า  การจัดเก็บสินค้า การส่งสินค้า ตลอดจนถึงการจัดจำหน่ายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมชูกลยุทธ์ 3 ให้ SME  ให้ช่องทางขาย ให้ความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ในช่วงที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้เอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวางระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์’ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร