back to top
28.2 C
Bangkok

กรุงเทพประกันภัยร่วมสืบสานดนตรีไทย

Must read

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดนตรีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยนางสาวสุธิดา มลิลา (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารแบรนด์องค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง กลองแขก ปี่ใน ปี่ชวา โหม่ง ฉาบ จะเข้ กลองยาว ขิม และซออู้ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยมีพระปลัดสัณหวัช ณฏฺฐวชิโร เลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยประเภทต่างๆ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ดนตรีไทยเพิ่มขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566

              ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BKI รวมใจอาสาพัฒนาสังคม ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความตั้งใจจะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เป็นผู้นำเสนอแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม โดยบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ความดีให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article