back to top
37 C
Bangkok

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

Must read

บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี มร.มะซะฮิโระ คะเกะฮิ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ร่วมของบริษัท อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเกษตร รวมไปถึงการหาวิธีเพิ่มผลผลิตสำหรับภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)
 ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะ “เป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข” ให้กับสังคมไทย โดย “การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกร” นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่เรามุ่งดำเนินการเพื่อบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ เนื่องจากอายิโนะโมะโต๊ะเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรเสมอมา จึงได้ทุ่มเทแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้จริงจากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร จนนำไปสู่การส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาจัดการดินเพื่อการเกษตร, โครงการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ทรี, โครงการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค เป็นต้น โดยบริษัทฯ เชื่อว่าทุกโครงการที่ผ่านมา รวมไปถึงความร่วมมือล่าสุดนี้ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของเราที่อยากให้เกษตรกรไทย “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article