back to top
37 C
Bangkok

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา

Must read

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมมอบทุนและรางวัลการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณกว่า 546,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต จำนวน 69 ทุนรางวัล จาก 14 สถาบันการศึกษา
นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตเป็นหนึ่งในสถาบันการเงิน
ที่มีความสำคัญต่อการวางแผนทางการเงิน และช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางด้านการเงิน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศได้ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนต่อโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐซึ่งการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหลากหลายสาขา โดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) นักบริหารความเสี่ยง (Risk management) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนและรางวัลการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรวิชาชีพ Associates of Society of Actuaries (ASA) Course 1 และ Course 2 และได้ขยายไปยังสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (Data Analytics) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนที่มีความสามารถให้เข้าศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ประกันภัย พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรของธุรกิจประกันภัยต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 49 ปี นับแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา
สำหรับปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 546,000 บาท เป็นทุนและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาการประกันภัย รวมถึงสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล จากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหมด 14 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 69 ทุนรางวัล แบ่งเป็น
1.  ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 21 ทุน
2.   ทุนการศึกษาด้าน Data Analytics ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 8 ทุน
3.   รางวัลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรง รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 12 รางวัล
4.   รางวัล ASA Course I (Exam P – Probability) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวนทั้งหมด 18 รางวัล
5.  รางวัล ASA Course II (Exam FM – Financial Mathematics) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน ทั้งหมด 10 รางวัล
โดยงานมอบทุนและรางวัลการศึกษาดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง         Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ในโอกาสนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษาในปีการศึกษานี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เลือกเรียนด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้มีโอกาสทำงานและก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สมาคม ฯ ยังคงมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษาเดินหน้าผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article