back to top
34.4 C
Bangkok

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 204 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Must read

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บมจ.ทิพย โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย  นางวิชชุดา  ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารพนักงานและกัลยาณมิตรธรรม  จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 204” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เนื่องในโอกาส 218 ปี พระบรมราชสมภพ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตรายพร้อมเรือนแก้วในครอบแก้ว 1 ใน 18 องค์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2411 และพระราชทานไว้ในพระอารามของคณะสงฆ์ธรรมยุต เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article