อายิโนะโมะโต๊ะ ชูแนวคิด 3 Rs ใช้น้ำให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งส่งเสริมการจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

0
0
ภาพข่าว 1

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ขับเคลื่อนผ่านทุกกิจกรรมทางธุรกิจในทุกโรงงานและสถานประกอบการ มุ่งสู่การเป็น “โรงงานสีเขียว” ที่มีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลงได้ถึง 91%

ภาพข่าว 2 info

ในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงและใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศเกิดความแปรปรวน จนส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนน้อยลงในฤดูแล้ง และก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำตามมา ซึ่งบางพื้นที่ก็ต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งที่เข้าขั้นวิกฤต โดยนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในราวปี 2025 ประชากรถึง 2 ใน 3 ของโลกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังมีอัตราการบริโภคอุปโภคน้ำที่ฟุ่มเฟือยเหมือนในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ (source: UN Water)

อายิโนะโมะโต๊ะ เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สุขภาพ และกรดอะมิโนระดับโลก โดยให้ความสำคัญในการร่วมลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) หรือ ลดปริมาณการใช้ ส่งเสริมการใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่สู่การบูรณาการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทรัพยากรน้ำ” ที่บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพที่สูงกว่าที่กฏหมายกำหนดก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงการนำมาหมุนเวียนใช้ภายในโรงงานอีกด้วย  กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกที่ได้วางไว้

ภาพข่าว 3

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” ตลอดจนทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อันเป็นนโยบายที่เรายึดมั่นตลอดมา

Advertisement
Previous articleเคทีซี เจอนี่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากกิจกรรม “ให้รอยยิ้มของเราส่งต่อฟันสวยให้กับผู้ยากไร้”
Next articleเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนตามโครงการก้าวปันสายตา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here