back to top
31 C
Bangkok

SCGC ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันทะเลโลก 65 รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร

Must read

SCGC ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันทะเลโลก 65 รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร พร้อมเดินหน้าลดปัญหาขยะทะเลแบบบูรณาการ จับมือ ทช. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิทักษ์ทะเลแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง

2 กิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำระยอง

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเล ในวันทะเลโลก World Ocean Day ประจำปี 2565 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้แนวคิด “Revitalization: Collective Action for the Ocean” รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคคลทั่วไปให้มีส่วนร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล  นอกจากนี้ ยังได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ของระยอง บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะครบวงจร ณ สวนสาธารณะโขดปอ เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเล เน้นความสนุกสนาน ควบคู่การเรียนรู้ธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทางทะเล

3 กิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำระยอง

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการจัดการปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนสามารถขยับอันดับจากประเทศที่มีขยะทะเลสูงอันดับ 6 เป็น อันดับ 10 ของโลกในปี 2563 อย่างไรก็ตาม การจัดการปัญหาขยะทะเลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน คือ เริ่มตั้งแต่การจัดการขยะอย่างเหมาะสมที่ต้นทาง การป้องกันขยะจากบกไหลลงสู่แหล่งน้ำ รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งการแก้ไขเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดนั้น ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนและปลูกฝังพฤติกรรมการคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชุมชนริมน้ำ นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน

4 น้ำทิพย์

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยกว่า 20 ปีที่ SCGC ได้ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ในการดูแลชายฝั่งทะเลระยอง และขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเริ่มจากการจัดการขยะบนบกให้ถูกต้องตามวิถีชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ – ป้องกันขยะหลุดรอดลงสู่ทะเลด้วยนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ – เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนวัตกรรมบ้านปลา SCGC ซึ่ง SCGC พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการจัดการปัญหาขยะทะเลแบบบูรณการ”

ล่าสุด เพื่อปลูกฝังและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทางชายฝั่งผ่านประสบการณ์จริง SCGC ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ของระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการจัดทำสื่อเชิงสร้างสรรค์รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เพราะทะเลเป็นของเราทุกคน รักษ์ทะเล เพื่อทะเลของเรา” ซึ่งได้พระเอกหัวใจรักษ์โลก ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี มาถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาขยะทะเล โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ เชื่อมต่อไปถึงศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะครบวงจร ณ สวนสาธารณะโขดปอ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยองที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 500 ไร่  

5 ติ๊ก เจษฎาภรณ์

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมเดินทางในเส้นทางธรรมชาติแห่งใหม่นี้ นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน และสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยโดยรอบแล้ว ยังจะได้พบประสบการณ์ใหม่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้เห็นถึงกระบวนการจัดการขยะทะเลตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ท้องทะเลไทยต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำจาก SCGC x DMCR ซึ่งได้ติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำระยองที่เชื่อมต่อกับทะเล เพื่อป้องกันขยะไม่ให้เล็ดลอดไหลสู่ทะเล
สำหรับวันทะเลโลก World Ocean Day ประจำปี 2565 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้แนวคิด “Revitalization: Collective Action for the Ocean” รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทรเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น SCGC ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเลและเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล อาทิ กิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำระยอง โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมคัดแยกขยะและนำไปจัดการในระบบต่อไป กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพง 100,000 ตัว ปูดำ 200 ตัว และปลาตีน 100 ตัว ในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรให้คงความสมบูรณ์ในพื้นที่ต่อไป 

สำหรับผู้สนใจการเดินทางของพระเอกหัวใจรักษ์โลก ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี สามารถรับชมคลิป “เพราะทะเลเป็นของเราทุกคน รักษ์ทะเล เพื่อทะเลของเรา” ได้ที่ https://www.facebook.com/DMCRTH/videos/1188582181896705/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&_rdc=1&_rdr และสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article