เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนสร้างห้อง Trade Finance LAB : Wall Street@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0
41
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว สาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการสร้างห้อง Trade & Finance LAB : Wall Street@UTCC แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการจัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา ตามแนวทางสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการฝึกฝน Practice University การจัดสร้างห้องปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย Trading room Multiple Learning Space และ Financial Product Board สำหรับให้นักศึกษาได้ใช้ ฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในหลากหลายมิติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  รับมอบณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่