มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

0
8
04 imet max 5

IMET จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2526 จากความร่วมมือของ  หอการค้าไทย  สมาคมธนาคารไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ภายใต้การนำของ ฯพณฯ ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ ประธานมูลนิธิฯ ท่านแรก  เป็นองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไร เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบริหารจัดการ  มุ่งส่งเสริมพัฒนายกระดับความสามารถในการบริหารจัดการในระบบธุรกิจภาคเอกชน และทำงานร่วมกันกับองค์กรภาครัฐ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันอย่างสูงของตลาดโลก ตลอดจนการส่งเสริม พัฒนา ให้ธุรกิจเอกชนส่วนภูมิภาค สามารถเข้าไปมีบทบาทการเป็นผู้นำภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันนำความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนเริ่มแรกจาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID)

05 imet max 5 1

IMET ได้ดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้นำ มารวมเป็นระยะเวลา 40 ปี ได้จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนามากกว่า 400 โครงการ มีผู้นำได้เข้าร่วมโครงการกว่า 18,000 คน ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ  ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชนอีก 80 แห่ง มุ่งเน้นงานในการยกระดับศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้นำธุรกิจทุกระดับทั้งในระดับสูง กลาง และเล็ก ในส่วนกลางและท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและรับผิดชอบต่อสังคม

IMET ให้ความสำคัญกับภาคการศึกษา โดยพัฒนาคณาจารย์ทางด้านบริหารและการจัดการ ทางด้านความรู้ทางงานวิจัย การสร้างกรณีศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน อบรมคณาจารย์ เสริมสร้างทักษะในหลักสูตรการบริหารจัดการ การเรียนการสอนจริยธรรมธุรกิจในมหาวิทยาลัย และการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ฯลฯ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

06 คุณธนพล ศิริธนชัย

โครงการสำคัญที่ IMET ได้ดำเนินการมา 40 ปี อาทิ การพัฒนานักธุรกิจส่วนภูมิภาคด้านการบริหารจัดการ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ การให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจไทย การร่วมมือกับภาครัฐในการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยกระบวนการคลัสเตอร์  การวางแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อการพัฒนา การศึกษาแนวทางประเมินผลการปฎิบัติงานภาครัฐ  การจัดทำชุดคู่มือประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  การพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ส่งออกกลุ่มราชบุรี  หนังสือจริยธรรมนักธุรกิจ  บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำนักธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนามและกัมพูชา และความร่วมมือกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ เพื่อการส่งเสริมการนำธุรกิจไทยไปลงทุนใน CLMV

07 คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ในปี 2560 IMET ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ IMET MAX (Mentorship Academy for Excellent Leaders) โดยใช้กระบวนการ Mentoring ให้กับผู้นำรุ่นใหม่ โดย Mentor เป็นโครงการที่ยังไม่มีผู้ใดได้ทำในประเทศไทย  IMET MAX เป็นโครงการที่จะปลูกฝังให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้มุมมอง ทักษะ แรงบันดาลใจ รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยเติมเต็มทั้งในมิติของชีวิตส่วนตัว และมิติของหน้าที่การงาน จนบังเกิดเป็น Wisdom for Life and Social Values ที่จะนำไปสู่การขยายผลในการตอบแทน (Pay Forward) คืนสู่องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ

08 คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

พันธกิจของมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

1.    มูลนิธิไอเมท เป็นสถาบันอิสระ ไม่หวังผลกำไร ไม่ฝักใฝ่การเมือง

2.    พัฒนาผู้บริหารส่วนภูมิภาคทุกระดับ โดยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ และเผยแพร่การจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวนำในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3.    ดำเนินงานโดยเน้นการบริหารโครงการ และกิจกรรมที่มีคุณค่า

4.    สร้างเครือข่ายกับสถาบันอื่นเพื่อรองรับกิจกรรมของไอเมท

วัตถุประสงค์

1.    ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมความก้าวหน้าความเจริญและการพัฒนาทรัพยากร อุปกรณ์การศึกษาทางด้านการจัดการแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

2.สนับสนุนโครงการจัดอบรม สัมมนาทางการจัดการร่วมกันหรือผ่านทางองค์การที่ให้การศึกษาทางการจัดการ

3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา วิจัย จัดอบรม และให้คำปรึกษา ทางด้านการบริหารจัดการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

4.สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเงินแก่ทางมหาวิทยาลัย และสถาบันทางด้านการจัดการ ในการพัฒนาทางด้านการสอน วิจัย สัมมนา บรรยาย หรือ โครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

5.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

09 imetmax5 poster

ประธานกรรมการ

          ฯพณฯ ดร. เชาวน์                        ณ ศีลวันต์                              พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2531                                   

            นายอำนวย                              วีรวรรณ                         พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2536                            

            นายพารณ                              อิศรเสนา ณ อยุธยา                   พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2547                                   

            นายสมภพ                              อมาตยกุล                              พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2554                                  

            นายชุมพล                              พรประภา                               พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน                                 

คณะกรรมการ

            นายชุมพล                    พรประภา                           ประธานกรรมการ

                  บริษัท เอสพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ

            นายสนั่น                      อังอุบลกุล                          รองประธานกรรมการ

              ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร

              บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

            นายพารณ                    อิศรเสนา ณ อยุธยา              กรรมการ

              ผู้อำนวยการใหญ่ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้                                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณหญิงทองทิพ            รัตนะรัต                              กรรมการ

              กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

         รศ.พรหมพิไล       คุณาพันธุ์                            กรรมการ

              กรรมการและที่ปรึกษา

              มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

            ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร   สุขศรีวงศ์                         กรรมการ

              กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

              ร้านภูฟ้าโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา

              ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            นายบรรณ                    เกษมทรัพย์                                กรรมการ

              Chief Strategy and Investment Officer

            บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด                                   

            นายธนพล                    ศิริธนชัย                                   กรรมการ

              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO)

              บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

            นางสาวปฐมา               จันทรักษ์                                   กรรมการ         

              กรรมการผู้จัดการ

               บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย จำกัด

           นายปิยะดิษฐ์           อัศวศิริสุข                                 กรรมการ

                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

              บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

            นางสาวธัญญลักษณ์  วัชระชัยสุรพล                                กรรมการเหรัญญิก และเลขานุการ      

              รองกรรมการผู้จัดการ 

      บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด   

Advertisement
Previous articleไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
Next article“Robinhood” ผนึกกำลังสองเครือข่ายรถแท็กซี่รายใหญ่ของกรุงเทพฯ “Smart Taxi” และ “HOWA” เปิดรับสมัครคนขับ “Robinhood Ride” แล้ววันนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here