ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ จ่ายเงินปันผล

0
7
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน เวลา 10.00 น. นำประชุมโดยดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนเริ่มประชุมในวาระต่างๆ ธนาคารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ของธนาคาร ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติวาระการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 348,222,618 ล้านบาท 
Advertisement
Previous articleติดบ้านไว้ก่อน เพื่อสุขอนามัย ด้วย ‘Haiter Home Isolation Kit’ ช่วยผู้ป่วย Home Isolation กว่า 6,000 ครอบครัว 
Next articleOCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบริการใหม่! OCHI CHATBOT ผู้ช่วยที่ทำให้ทุกการติดต่อเรื่องประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย