back to top
29.3 C
Bangkok

ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2564 และ 2565

Must read

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และนายโชคชัย นิลเจียรสกุลกรรมการธนาคาร ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน  จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ถวายมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระภิกษุสามเณร ที่มีความอุตสาหะ พากเพียร ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค    ซึ่งถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดฝ่ายปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

bblพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ปี64 65 01

จากปีก่อนที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ  ในครั้งนี้จึงนับเป็นการจัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2564 และ 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 48 และ 49 ในคราวเดียวกัน มีพระภิกษุสามเณรสอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้รวมทั้งสิ้น 116 รูป เป็นพระภิกษุ 93 รูป และสามเณร 23 รูป โดยมีพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้ประทาน พัด ย่าม ไตรจีวร และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระเปรียญธรรม 9 ประโยค โดยสามเณรที่สอบได้และมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็น “นาคหลวง” เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ได้รับพระราชทานเครื่องอัฏฐบริขาร และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชาอุปสมบทให้ ตามโบราณราชประเพณี

bblพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ปี64 65 02

ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 49 แล้ว รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารทั้งสิ้น 1,799 รูป เป็นพระภิกษุ 1,510 รูป สามเณร 289 รูป ล้วนดำรงสมณเพศซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา และการที่ธนาคารจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะติดต่อกันมาเช่นนี้ นอกจากเป็นการแสดงความยินดีและให้กำลังใจแด่พระภิกษุสามเณร  ที่มีความวิริยะอุตสาหะจนสามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของธนาคารที่มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมธำรงรักษาศาสนวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วัฒนาสถาพรสืบไป

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article