back to top
30.5 C
Bangkok

สรุปเนื้อหาเรื่อง “ความร้อน”สำหรับวิชาฟิสิกส์ ม.5

Must read

เนื้อหาเรื่องความร้อน เป็นหนึ่งในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.5 ที่นักเรียนไทยทุกคนต้องเรียน และเป็นเรื่องที่มีการนำไปออกข้อสอบอยู่เปนประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการสอบในโรงเรียน หรือการสอบในระดับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยก็ตาม ดังนั้น ในบทความนี้เราจึงมีสรุปเนื้อหาเรื่องความร้อน ในวิชาฟิสิกส์ ม.5 มาฝากกันพร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีด้วย

เนื้อหาที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องความร้อนสำหรับวิชาฟิสิกส์ ม.5

1. อุณหภูมิและหน่วย

อุณหภูมิและหน่วย เป็นเรื่องแรกที่ต้องรู้เกี่ยวกับความร้อนในวิชาฟิสิกส์ โดยอุณหภูมิคือปริมาณที่บอกความร้อนหนาวของวัตถุ และหน่วยอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปมี 3 หน่วย คือ องศาเซลเซียส (˚C) องศาฟาเรนไฮต์ (˚F) และ เคลวิน (K)

2. ปริมาณความร้อน

 • ปริมาณความร้อนคือ พลังงานความร้อนที่ถ่ายเทจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • หน่วยของปริมาณความร้อน คือ จูล (J)
 • สูตรการหาปริมาณความร้อน

Q = mcΔT

 • Q คือ ปริมาณความร้อน (J)
 • m คือ มวลของวัตถุ (kg)
 • c คือ ความร้อนจำเพาะของวัตถุ (J/kg˚C)
 • ΔT คือ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (˚C)

3. ความร้อนจำเพาะ

ความร้อนจำเพาะ คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส

4. การถ่ายเทความร้อน

การถ่ายเทความร้อนถือเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาในเรื่องความร้อนสำหรับวิชาฟิสิกส์ ม.5 ซึ่งการถ่ายเทความร้อนมี 3 วิธี คือ

 • การนำความร้อน 
 • การพาความร้อน 
 • การแผ่รังสีความร้อน

5. การเปลี่ยนสถานะของสาร

สารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยเรื่องความร้อนจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะของสารเป็นหลัก

6. ความร้อนแฝง

ความร้อนแฝง คือ พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิคงที่ สิ่งที่ต้องรู้จักคือความร้อนแฝงของการหลอมเหลว และ ความร้อนแฝงของการกลั่นตัว

7. การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

วัตถุโดยทั่วไปเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว และอัตราการขยายตัวของวัตถุแต่ละชนิดต่างกัน

 • การขยายตัวของวัตถุมี 3 แบบ คือ
  • การขยายตัวแบบเส้นตรง
  • การขยายตัวแบบพื้นที่
  • การขยายตัวแบบปริมาตร

เทคนิคทำข้อสอบเรื่องความร้อน วิชาฟิสิกส์ ม.5

 • ทำความเข้าใจเนื้อหาให้แน่น

ศึกษาเนื้อหาเรื่องความร้อนอย่างละเอียด เกี่ยวกับความร้อนสำหรับวิชาฟิสิกส์ ม.5 เพื่อให้เข้าใจหลักการและสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนอกจากนั้นคือต้องจดจำสูตรสำคัญต่าง ๆ เช่น สูตรหาปริมาณความร้อน สูตรหาความร้อนแฝง และสูตรหาการขยายตัวด้วย

 • ฝึกทำโจทย์ให้บ่อย ๆ 

ฝึกทำโจทย์และข้อสอบเก่าให้มากที่สุด และควรฝึกจับเวลาเพื่อฝึกการบริหารเวลาในการสอบ โดยต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เข้าใจ เพื่อหาสาเหตุและผล และทำตัวให้คุ้นเคยกับแนวข้อสอบ

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article