สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 44,470,000 บาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการเสียชีวิตและติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3,947 ราย

0
50

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียชีวิตและติดเชื้อจากโรค COVID-19 ตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้วจำนวน 3,947 ราย คิดเป็นเงินรวม 44,470,000 บาท

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมฯ ได้เข้าไปรับบริหารความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและการติดเชื้อจากโรค COVID-19 ของบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องดูแลประชาชนและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

สมาคมฯ จ่ายสินไหมฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกจำนวน 12 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 ดังนี้

1) กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวหรืออยู่ในภาวะโคม่าจนเสียชีวิต จำนวนวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท/คน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 274,000 ล้านบาท และ

2) กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองกรณี “เจอ จ่าย จบ” จำนวนวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/คน และกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จำนวนวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/คน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 2,740 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้วรวมทั้งสิ้น  44,470,000 บาท  ดังนี้

กรณีเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

กรณีติดเชื้อ COVID-19 ประเภท “เจอ จ่าย จบ” พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 3,947 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 39,470,000 บาท

สมาคมฯ มีความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันฝ่าวิกฤติสู้กับโรค COVID-19 ในครั้งนี้ โดยสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจในแต่ละด้านของทุุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการนำระบบการประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถฝ่าฟันและก้าวข้ามวิกฤติโรค COVID-19 ไปได้ด้วยกันในที่สุด

อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือและร่วมสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก สำนักงาน คปภ. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิก ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950