back to top
27.8 C
Bangkok

กคช.ผนึก OR ช่วยเหลือชาวชุมชมให้เข้าถึงก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับบริการที่มาตรฐาน

Must read

  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต   รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Multiverse ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  

ลำดับที่ 110 2


              นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” การเคหะแห่งชาติจึงได้หาแนวทางและสรรหาสิ่งที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เรื่อง โครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยมอบสิทธิพิเศษผ่านการสั่งซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือ มัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย พร้อมการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน โดยก่อนหน้าที่จะมีการทำ MOU ร่วมกัน ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ 3 พื้นที่ คือ โครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 ระยะ 1 (พุนพิน) โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 เฟส 1) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต ส่วน 1 (ป่าครองชีพ) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. ในพื้นที่ไปบ้างแล้ว และมีการกำหนดพื้นที่โครงการนำร่องไว้เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1 และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 1 อีกทั้งยังมีแผนดำเนินการในโครงการอื่น ๆ ของการเคหะเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ลำดับที่ 110 3


               “การลงนาม MOU ร่วมกันในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย”
               นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า OR ได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการมอบสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ซึ่งมีแผนนำร่องใน 12 จังหวัด 28 โครงการ รวมแล้วกว่า 10,000 หลังคาเรือนโดยรูปแบบการช่วยเหลือสนับสนุนการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะนั้นจะเป็นการมอบสิทธิพิเศษผ่านการใช้ “Promotion Code” สั่งซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือ มัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG  โดยร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชัน OR LPG จะเป็นผู้จัดส่งก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้โครงการของการเคหะในแต่ละพื้นที่ ซึ่งร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. (Dealer) ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาตินี้ด้วย

ลำดับที่ 110 6


            นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริง ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม พร้อมสานต่อความตั้งใจในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article