back to top
30 C
Bangkok

บียอนด์ เทรนนิ่ง ขึ้นแท่นธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศ เผยโตกว่า 100 % มั่นใจสยายปีกตลาดภูมิภาคและอาเซียนบียอนด์ เทรนนิ่ง ขึ้นแท่นธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศ

Must read

บียอนด์ เทรนนิ่ง  เตรียมขึ้นแท่นบริษัทธุรกิจเทรนนิ่ง ชั้นนำของประเทศทั้งรูปแบบ Classroom และ Virtual Training  เน้น 3 สิ่ง ยืดหยุ่นดี ปรับตัวเร็ว พัฒนาต่อเนื่อง เผยบริษัทเติบโตต่อเนื่องกว่า 100 %  แม้เจอวิกฤติโควิด 19 ชี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่องค์กรชั้นนำมีต่อบริษัท พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคง สบโอกาสช่องว่างและ Pain Points ในตลาด พร้อมพัฒนาโปรแกรมผู้บริหารสายงานบุคคลให้เป็น Business Partner กับผู้บริหารในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคคลตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรใน 3 ปีมุ่งพัฒนาสู่การเป็น End to End Corporate Organizational Effectiveness Solution ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลพร้อมขยายตลาดการให้บริการสู่ภูมิภาคของประเทศและระดับอาเซียน

ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  สถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ  เปิดเผยว่าปัจจุบันโลกการทำธุรกิจมีความผันผวน
ไม่แน่นอน มุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ บียอนด์ เทรนนิ่งจึงดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท ตื่นตัวและพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราเน้น 3 สิ่ง ยืดหยุ่นดี ปรับตัวเร็ว และ พัฒนาต่อเนื่อง ทั้งนี้เราสังเกต low signal จากข้อมูลบางอย่าง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกับธุรกิจตามหลักการ five force model  ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับการผิดพลาด พร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด สร้าง solution อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองที่คิดว่า “Version one  is better than version none” การมีเวอร์ชั่นที่ 1 ดีกว่าไม่มี เราสร้าง Prototype จาก Idea และ Test ตลาดอย่างรวดเร็วทำและปรับจนเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ สุดท้ายคือการไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และมั่นใจว่าเราทำได้ดีกว่านี้

“ในปีนี้ Beyond Training ได้ดำเนินธุรกิจสู่ปีที่ 9  ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) รูปแบบ Classroom และ Virtual Training ผ่าน Communication Tools ต่างๆ ในฐานะผู้นำองค์กรรู้สึกดีใจและภูมิใจกับ 9 ปีที่ผ่านมาซึ่งเติบโตมาถึงวันนี้ได้ด้วยทีมงานคุณภาพ ผู้บริหารที่ปรึกษา และลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่น ให้ความไว้ใจใช้บริการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 300 องค์กรทั้งบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  SET 100 SET 50  รวมถึงการพัฒนาบุคคลกรในภาครัฐที่ไว้วางใจให้เราดูแล ที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับช่วงวิกฤติโควิด-19 แต่บริษัทก็ยังเติบโต 100% ใน 3 ปีที่ผ่านมา  นับเป็นเครื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือที่องค์กรชั้นนำให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลจาก ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS พบว่า ปัจจุบันตลาดฝึกอบรมมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท และมีโอกาสเติบโตสูงถึง 60,800 ล้านบาทในปี 2570”

ทั้งนี้ Beyond Training มีจุดแข็งที่โดดเด่น ในด้านการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินธุรกิจทั้งภายในองค์กรและการให้บริการลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง และความประทับใจ (Operation Excellence) มีความหลากหลายและหลักสูตรที่ทันสมัยในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร (End to end Learning solution ) ทั้งบริการ Online Training และ Class Room ที่เป็น  INH-Training รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ คือเรื่องความโปร่งใส ประกอบกับธรรมภิบาลในการทำธุรกิจ จนได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปี 2022 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไว้ใจมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนและกลยุทธ์การตลาด คือการยืดหยุ่น ปรับตัวอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โฟกัสไปที่การแก้ปัญหาและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  SET 100 & SET 50  รวมถึงการพัฒนาบุคคลกรในภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เข้าใจปัญหาและความต้องการ เพื่อออกแบบ Solution ในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงในผู้นำแต่ละระดับทั้งหัวหน้างานมือใหม่  ที่ต้องปรับทำความเข้าใจวิธีคิด และ ทักษะในการดูแลทีมงาน ผู้นำระดับกลาง ที่เข้าใจ Business Acumen แต่อาจเข้าไม่ถึงทักษะในโลกดิจิทัล และ ผู้นำระดับกลางที่มีแผนจะปรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ดูเรื่องกลยุทธ์องค์กร

               อีกทั้งบริษัทฯ มองว่าตลาดเทรนนิ่งมีการเติบโตและยังมีช่องว่างในตลาดที่ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารต้องการมุมมองความคิดและทักษะใหม่ๆ เพื่อ up skill re Skill ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นช่วงขาขึ้นของตลาดฝึกอบรมภายในองค์กรโดยเฉพาะหลักสูตรทักษะในกลุ่มดิจิทัลทั้งเรื่อง อาทิ  Digital Transformation, Data Analytic, Cyber Security, Climate Change ทั้งในด้าน ESG ที่จะส่งผลต่อหลากหลายอุตสาหกรรม และ ในเรื่องของ Generative AI ที่มีผลต่อการทำงานของคนในองค์กรมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรต้องเรียนรู้ รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการอบรมในห้องสัมมนา การเรียนรู้ผ่าน on-demand Learning หรือ e-Learning  เรียนรู้ทางไกลผ่าน Communication tools  เช่น Zoom ,  Microsoft Team,  WebEx เรียกว่า Virtual Learning โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตามหลัก 10 : 20 : 70 ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

บริษัทมั่นใจที่จะก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง  พร้อมโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารสายงานบุคคลให้เป็น Business Partner กับผู้บริหารในองค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคคลตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร การสร้าง Training Academy เพื่อพัฒนาวิทยากรและที่ปรึกษาให้รองรับความต้องการในการการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรที่เพิ่มขึ้นให้มีมาตรฐานที่ดี  รวมถึงการนำลิขสิทธิ์หลักสูตรจากต่างกับประเทศที่เป็น Global Content เข้ามาพัฒนาบุคลากรภายในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับเป้าหมายอีก 3 ปี บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็น End to End Corporate Organizational Effectiveness Solution เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรด้วยบริการที่ครอบคลุมและหลากหลายจากวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ สร้างยอดขายให้เติบโตและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ และพร้อมขยายตลาดการให้บริการในทุกภูมิภาคของประเทศและระดับอาเซียนภก. คงเกียรติ กล่าวในท้ายสุด

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article