back to top
30 C
Bangkok

คิงสเตลล่า กรุ๊ป (KSG)” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2566 การันตีความรับผิดชอบต่อสังคม

Must read

บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King Stella Group Co.,Ltd. หรือ KSG) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค ภายใต้แบรนด์ทั้ง King’s Stella, BEARING Petcare, President’s WaxOne และอื่นๆ ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 60 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางธุรกิจด้วยการคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูสิ่งแวดล้อม สังคม ด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(UN Sustainable Development Goals หรือ SDGs) มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูกลยุทธ์ความยั่งยืน “KSG 2023 Sustainability in Action” เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด BCG

นายชุติพนธ์ กิตติเกษมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยรางวัลที่ได้รับมาก่อนหน้า มีดังนี้ รางวัล CSR-DIW for Beginner ปี 2012 (พ.ศ.2555), รางวัล Pre CSR-DIW ในปี 2016(พ.ศ.2559) ต่อมาเป้น รางวัล CSR-DIW Award ปี 2017 (พ.ศ.2560) และล่าสุดคือ รางวัล CSR-DIW Continuous ในปี 2023 (พ.ศ.2566) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนด แสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ซึ่งเราพร้อมให้ความสำคัญและพัฒนาในทุกด้าน”

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรม ประธาน

สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ที่ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ได้รับในปีนี้ เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่แสดงให้เห็นว่า บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบการมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในประเภทรางวัล ภายใต้โครงการ CSR-DIW โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ผอ.กอน.กรอ.) เป็นผู้มอบ

“สถานประกอบการของ KSG ยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ การพัฒนามิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

KSG x CSR DIW CONTINUOUS AWARD 2023 1

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน KSG 2023 Sustainability in Action เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs) ทางตรงทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว KSG ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด BCG อาทิ

·       เศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

·       เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดกระบวนการผลิต, การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

·       ระบบเศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy) ด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ลดของเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม, ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรวมการส่งต่อไปยังชุมชนด้วยการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศระบบ Solar cell เพื่อดูแลสภาพน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน” นายชุติพนธ์ กล่าว

โครงการ CSR-DIW หรือ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) และแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้ จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนทำให้มีการพึ่งพากันในสังคม (Social Symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งยังต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article