back to top
30.7 C
Bangkok

คาร์กิลล์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลครองตำแหน่งองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย 2 ปี ซ้อน

Must read

คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของคาร์กิลล์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเสมอมา

ด้วยปรัชญาและค่านิยมของคาร์กิลล์ ว่าด้วยเรื่อง “Put People First” นั้น คือเข็มทิศและมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารพนักงานของคาร์กิลล์โดยรวม ในประเทศไทยกว่า 16,000 คน จึงส่งผลให้คาร์กิลล์ได้รับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานคาร์กิลล์ ที่ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นหลัก 3 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จขององค์กร ได้แก่ 

  1. พนักงานเชื่อมั่นว่างานของตนเองมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  2. พนักงานเชื่อมั่นว่าตนเองได้รับการยอมรับจากการมีส่วนร่วมกับองค์กร
  3. พนักงานเชื่อมั่นว่าองค์กรเปิดโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางเพศ อายุ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม
คาร์กิลล์ คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023 02

จากผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคาร์กิลล์ที่มีต่อพนักงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กร พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีพ พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน

คาร์กิลล์ ประเทศไทย มุ่งมั่นในเป้าหมายด้านการส่งเสริมความแตกต่างอย่างหลากหลาย อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ มีสัดส่วนชายหญิงที่ใกล้เคียงกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม กลุ่มพนักงานที่มีความบกพร่องหรือพิการ ยังสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพการงานทัดเทียมกับพนักงานทั่วไป การเริ่มต้นนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน การเพิ่มพูนองค์ความรู้และความสามารถของพนักงานผ่านการอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ และการส่งเสริมความเท่าเทียม ผ่านการริเริ่มมากมายที่ คาร์กิลล์ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัชรพล ประสพเกียรติโภคา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์โปรตีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ประจำประเทศไทย  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ผ่านมา คาร์กิลล์ เดินหน้าสานต่อเป้าหมายในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพราะ คาร์กิลล์ เชื่อว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวหน้า พร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค คาร์กิลล์ จะสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป”

คาร์กิลล์ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือรากฐานอันแข็งแกร่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คาร์กิลล์ จึงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ผ่านกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ 3 แนวทางหลัก ดังนี้

  1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งให้เป็นรากฐานที่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายในทุกมิติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานในทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของคาร์กิลล์
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะในกลุ่มพนักงานทุกระดับ สู่การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของพนักงาน
  3. การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ คาร์กิลล์ ยังคงมุ่งมั่นในการสานต่อภารกิจของบริษัทด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มพนักงานและภาพรวมขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังได้รับรางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้แก่ รางวัล “สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Thailand Labor Management Excellence Award 2023) ที่เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานจนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์และหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ คาร์กิลล์จะยังมุ่งเดินหน้าสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสำคัญ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่career.cargill.com   

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” เป็นรางวัลด้านองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยพิจารณาจากกลุ่มพนักงานภายในองค์กร สำหรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ได้สร้างมาตรฐานให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างทั่วภูมิภาครวมถึงบริษัทที่ติด 500 อันดับในองค์กร บริษัทนานาชาติ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรัฐ

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article