อ.ต.ก. จัดงานเทศกาลผลไม้ กล้วยไม้ คุณภาพ อตก. (Thai Fruit & Orchid Festival 2017)

  0
  8872

  อ.ต.ก. จัดงานเทศกาลผลไม้ กล้วยไม้ คุณภาพ อตก.

  (Thai Fruit & Orchid Festival 2017)

  ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

   

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้ชื่อว่า งานเทศกาลผลไม้ กล้วยไม้ คุณภาพ อตก. (Thai Fruit & Orchid Festival 2017) เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรกร ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 28 มิถุนายน 2560 รวม 6 วันเต็ม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้กำกับ และดูแล องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กล่าวว่า อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูป และพัฒนาภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณค่าความเป็นเกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค อันจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ จึงได้จัดงาน เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก. ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล  

   การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคผลไม้ของไทยมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการนำกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมาจัดแสดง สื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความสวยงามในการนำไปใช้ประดับตกแต่งงานพิธีต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกทางหนึ่งอีกด้วย

  ทางด้าน นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้กำหนดการจัดกิจกรรมงาน เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก. ในระหว่างวันที่  23 – 28  มิถุนายน  2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามระบบการผลิต สินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) 

  นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย การนำกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่างๆ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยให้ ความ สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

  สำหรับงาน เทศกาลผลไม้กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก.จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 28 มิถุนายน 2560 รวม 6 วันเต็ม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 11.00 21.00 น.

  Advertisement
  Previous articleเพื่อตำรวจดับเพลิง
  Next articleธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน ‘Bangkok Bank CycleFest 2017’ จัดโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน ภายใต้คอนเซ็ปท์ ‘Ride for All’