Array

วว. แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s From Local to Global International Forum” พร้อมเปิดตัว 7 ผลงานวิจัยใหม่…เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วย วทน. ในยุค 4.0

Must read

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ TISTR,s Form  Local to Global  International  Forum : Food  Industry 4.0” แนวทางการพัฒนา/ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0   พร้อมเปิดตัว 7 ผลงานวิจัยและพัฒนาใหม่ ชูความสำเร็จนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

จากซ้ายไปขวา

  1. ดร. บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  3. นายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
  4. นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม
  5. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  7. นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  8. นางภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
  9. ดร.ประทีบ วงศ์บัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article