Array

ยูบีเอ็ม บีอีเอส จับมือ ททท. พร้อม 25 องค์กรรัฐ เอกชน ไทย – ต่างประเทศจัดงาน Food & Hotel Thailand 2017

Must read

ยูบีเอ็ม บีอีเอส จับมือ ททท. และ 25 องค์กรรัฐ เอกชนไทยและต่างประเทศภาคท่ องเที่ยวจัดงาน Food & Hotel Thailand 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแล ะบริการพรีเมี่ยมระดับนานาชาติ ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร คาดผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วม งานกว่า 30,000 คน สร้างมูลค่าการค้าและการเจรจาธุ รกิจกว่า 4,500 ล้านบาท

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวไทยว่า ยังสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีแ ละเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรา ยได้ให้กับประเทศถึง โดยในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากกา รท่องเที่ยวรวมกว่า 2.7 ล้านล้านบาท เติบโตประมาณ 10% จากปีที่ผ่านมา การเติบโตดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และ ธุรกิจบริการจำเป็นต้องมีการพัฒ นาศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับปริมาณนักท่องเที่ ยวที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ยูบีเอ็ม บีอีเอส จึงจัดงาน Food & Hotel Thailand 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแล ะบริการพรีเมี่ยมระดับนานาชาติขึ้ นเป็นครั้งที่ 25 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่อง เทียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย และ อีก 25 องค์กรภาครัฐและเอกชนไทยและต่าง ประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ การเจรจาธุรกิจ

โดยการจัดงาน Food & Hotel Thailand 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่ากา รจัดงานครั้งที่ผ่านมาประมาณ 10% บนพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นเป็ น 18,000 ตรม. โดยกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้รับความสนใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว สำหรับผู้เข้าชมงานในปีนี้คาดว่ าจะมีนักธุรกิจชาวไทยและต่างประ เทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมให้ความส นใจเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 30,000 คน และ สร้างมูลค่าการค้าและการเจรจาธุ รกิจกว่า 4,500 ล้านบาท

ตลอดระยะ 25 ปีที่ของการจัดงานฯ มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเ นื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายประก าร อาทิ การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี ล่าสุดในแต่ละปีจากบริษัทชั้ นนำของโลก การจัดแสดงสินค้าวัตถุดิบคุณภาพ ที่มีชื่อเสียงจากผู้จัดจำหน่าย ของประเทศผู้ผลิตโดยตรง การเป็นศูนย์กลางการเจรจาการค้า  การลงทุนและการหาพันธมิตรที่ สร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างแท้ จริง    ในการจัดงานฯ ปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดง งาน 370 ราย จาก 30 ประเทศทั่วโลก และ 7 พาวิลเลี่ยนใหญ่จากประเทศเบลเยี่ ยม จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ไต้หวัน และ สหรัฐอเมริกา

นายจัสติน กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวความคิดในก ารจัดงานฯ ครั้งนี้ว่า จะนำเสนอทั้งในด้านของนวัตกรรมแ ละเทคโนโลยี แนวทางการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก ซึ่งสามารถช่วยในให้การดำเนินธุ รกิจและการบริหารจัดการในอุตสาห กรรมท่องเที่ยว โรงแรม และ ร้านอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งส่วนของการผลิต การบริหารจัดการ การดำเนินงาน ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานฯ ในปีนี้ประกอบด้วย พาวิลเลี่ยนใหม่จากประเทศเบลเยี่ ยม เยอรมัน และ แอฟริกาใต้ การเปิดตัว 22 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโลก 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของอาเซียน และ 38 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทย พร้อมกิจกรรมการแข่งขันจัดโต๊ะอ าหาร (5 Courses Western Table Set Up Competition) การประกวดไวน์และสัมมนาไวน์ จากผู้เชี่ยวชาญ (International Wine Challenge Judges Panel and Thai Wine Master Class) เบียร์พาวิลเลี่ยนและการอบรมครา ฟต์เบียร์ และ การแข่งขันวาดลวดลายศิลปะบนถ้วย กาแฟ (World Champion 2017 Latte Artist from Thailand) เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขั นระดับโลก  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม การประชุม และ สัมมนาจากสมาคม และการแข่งขันและองค์กรทั้งไทยแ ละต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะ และ รับทราบถึงแนวโนม้ทิศทางของอุตส าหกรรม อาทิ งานประชุมประจำปีสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 19, สัมมนาสมาคมภัตตาคารไทย,  การแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017 ค้นหาสุดยอดเชฟไทยระดับโลก ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ นำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิ จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article