Array

คปภ. เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่าง“พ.ร.บ.ประกันชีวิต-พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย” ครั้งที่5

Must read

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ…. และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ… เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ในปลายปี 2561 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รับความเห็นชอบในหลักการตามที่ สำนักงาน คปภ. เสนอ โดยคณะกรรมการ คปภ. ได้ให้จัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และแยกเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย ดังนั้น การแบ่งกลุ่มบทบัญญัติจึงได้แบ่งตามเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง ซึ่งมีการกำหนดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ปรับปรุงการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคนกลางประกันภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และผู้ประเมินวินาศภัยให้เข้มข้นขึ้นอันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับบทบัญญัติในกลุ่มที่ 1 นี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 3  18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

กลุ่มที่ 2 เกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท การกำหนดให้บริษัทต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี แหล่งที่มาของเงินทุนมีความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงของบริษัทในระยะยาว อีกทั้งในการกำกับดูแลตามความเสี่ยงของบริษัทหน่วยงานกำกับดูแลต้องมีกระบวนการแก้ไขฐานะการเงินและดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน อย่างเพียงพอตามความเหมาะสม กลุ่มที่ 3 เกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกรณีแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

สำหรับแนวทางการปรับปรุงในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 นั้นได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยตามที่ธนาคารโลกได้ให้ข้อสังเกตไว้ 2 ประเด็น เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของ Key Control Function หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย และอำนาจในการเปิดเผยและเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยมีความครอบถ้วนสมบูรณ์ บุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมายของ สำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย ภาคการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้และรับทราบหลักการของร่างกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้เมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎมายดังกล่าว เป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ในกลุ่มที่ 2 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำ รวมทั้งจะได้นำร่างกฎหมายในกลุ่มที่ 2 รับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ.ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคมถึง 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมธนาคารไทย ผู้แทนบริษัทประกันภัย ผู้แทนกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาบัญชี ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน คปภ. และประชาชนที่สนใจ

ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 4 ครั้ง และได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยเสมอมา และการสัมมนาในครั้งที่ 5 นี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงาน คปภ. จะได้ชี้แจงและทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้บริบทของสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามสัญญาที่มีไว้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยซึ่งเป็นผู้ซึ่งให้บริการกับประชาชนอย่างใกล้ชิดมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และใช้การประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article