กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 17.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากปี 2559

  0
  2390

  กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ)
  รายงานผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2560 จำนวน 17.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

  สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2560 เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME และสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยในทุกกลุ่มธุรกิจ ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 2.16% ในไตรมาส 3/2560 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559

  สรุปผลประกอบการตามงบการเงินรวมและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2560

  • กำไรสุทธิ: จำนวน 17.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
  • การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 3.3% คิดเป็นจำนวน 47.33 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ
   ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
  • การเติบโตของเงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 8.0% หรือจำนวน 89.00 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
  • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ที่ระดับ 3.82% เทียบกับ 76% ในช่วงเดียวกันของปี 2559
  • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากค่าธรรมเนียมธุรกิจบัตร ค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง กองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมจากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: อยู่ที่ 4% เทียบกับ 46.1% ในช่วงเดียวกันของปี 2559

   

  • สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs): ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.16% ในไตรมาส 3/2560 เทียบกับ 21% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
  • อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 149.4% ในไตรมาส 3/2560 เทียบกับ 143.3% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
  • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: อยู่ที่ 16.28% เทียบกับ 14.16% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560

   เงินให้สินเชื่อ จำนวน 1.50 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.33 พันล้านบาท หรือ 3.3% เมื่อเทียบกับ ณ
  สิ้นเดือนธันวาคม 2559 การเติบโตของสินเชื่อมีปัจจัยหลักมาจากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME และการเติบโตสินเชื่อลูกค้ารายย่อยในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

   เงินรับฝาก มีจำนวนทั้งสิ้น 1.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.00 พันล้านบาท หรือ 8.0% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2559 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจำอายุไม่เกิน 1 ปี

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ปรับตัวดีขึ้นมาที่ระดับ 3.82% สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ 3.70% ในไตรมาส 3/2560 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 3.89%

   อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อยู่ที่ 2.16% ในไตรมาส 3/2560 ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.24% ใน
  ไตรมาส 2/2560 ขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 149.4%

  นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานของกรุงศรีในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 แข็งแกร่งเป็นที่

  น่าพอใจ จากการเติบโตของเงินรับฝาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่งโดยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 2.16% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานที่ดีนี้สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของกรุงศรีและศักยภาพในการขยายธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวังภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น”

  นายโกโตะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจโดยรวม ว่า “สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่อง กอปรกับการเติบโตของธุรกิจตามฤดูกาลสำหรับสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ส่งผลให้กรุงศรียังคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อทั้งปี โดยอยู่ที่ขอบล่างของเป้าหมายที่ 6-8%”

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทย มีสินเชื่อรวม 1.50 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.20 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 1.96 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 219.58 พันล้านบาทหรือเทียบเท่า 16.28% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 12.43%

  Advertisement
  Previous articleธนาคารธนชาต (TBANK) แข็งแกร่งทุกมิติ ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็น Main Bank สินเชื่อ และ Core Business เติบโตอย่างมั่นคง
  Next articleธรรมะของพ่อ