กคช. จัดกิจกรรม “ที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ฉลองวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2560

  0
  2253

  การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขานรับองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2560 (World Habitat Day 2017) หัวข้อ “ที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” (Green Housing for Low – income People) โดย นายไมตรี  อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม
  ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยในปี 2560 ได้วางกรอบแนวคิด “นโยบายที่อยู่อาศัย : บ้านที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Housing Policies: Affordable Homes) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องที่อยู่อาศัยตามแนวคิดดังกล่าว

  การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับ
  ผู้มีรายได้น้อย” (Green Housing for Low – income People) โดยนำแนวคิดของ UN และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ประกอบกับเทรนด์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มากำหนดเป็นหัวข้อดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน


  กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายเรื่อง “ที่อยู่สีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดย  รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดย นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวคณาปภา อรรคภาส์ ผู้จัดการส่วนเอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น และนายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายดำรงค์ บัวยอม วิศวกรอาวุโส คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

  Advertisement
  Previous articleTTW เดินเคียงข้าง กปภ. มอบรถกระบะสนับสนุนการทำงานเพื่อประชาชน
  Next articleคปภ.เร่งรัดการจ่ายเคลมรถยนต์ถูกน้ำท่วมเสียหายจากฝนถล่ม กทม.