Array

กกพ.รุกประชาสัมพันธ์กองทนุพัฒนาไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เปิดตัวคาราวาน อาสา พาเจริญ มุ่งสร้างความเจริญสู่ชมุ ชนรอบโรงไฟฟ้า

Must read

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดตัวโครงการ
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนคาราวาน อาสา พา
เจริญ เพื่อสร้างความเจริญที่ยั่งยืนแก่ทุกชุมชนทั่วประเทศ


นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน เป็น ประธานเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในรูปแบบคาราวาน อาสา พาเจริญ พร้อมกรรมการกากับกิจการพลังงาน ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี แสควร์ พร้อมแนะนาคาราวานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ของกองทุน พัฒนาไฟฟ้า และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) ที่มาจัดแสดงภายในงาน พร้อมเปิดตัวบทเพลง เจริ๊ญ เจริญ และอาสา พาเจริญ ประจาโครงการ เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและ ประชาชน ทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ กกพ ในการกากับดูแลกิจการพลังงาน ของไทยควบคู่ไปกับการยกระดับการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่สร้างความ เจริญให้เกิดขึ้นกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนมากขึ้น

โดยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสานักงานคณะกรรมมการกากับ กิจการพลังงาน ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ของ “โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าในรูปแบบคาราวานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอาสาพาเจริญ”ว่าเปน็โครงการที่ จัดทาขึ้นเพื่อมงุ่เน้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่

รอบโรงไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ไปสู่กลุ่มเป้าหมายประชาชนรอบ โรงไฟฟ้า ผู้นาชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ สานักงาน กกพ. ที่พรอ้ มอยู่เคียงข้าง สร้างความเจริญที่ยั่งยืนแก่ทุกชุมชนให้มากขึ้น ผ่านเสียงบทเพลงประจาโครงการที่สร้างความสนุกสนาน และการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกแขนง เชน่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อ ออนไลน์ และกิจกรรม คาราวานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อาสา พาเจริญ พร้อมกับการให้ความรู้เยาวชนคนรุ่น ใหม่ในพื้นที่ใหเ้ ข้ามาร่วมเป็นทูตอาสาในแต่ละพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าร่วมด้วย

“โดยรถคาราวานภายใต้โครงการนี้ จะเป็นสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งให้ความรู้ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าโดยตรง ครอบคลุมพื้นที่สานักงาน กกพ. ทั้ง 13 เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ในการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับ ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จาก นี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทน สานักงาน กกพ. ทั้งสว่ นกลางและส่วนภูมิภาคให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมทั้งมวีิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อ สร้างอาชีพด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด และอื่น ๆ อีกด้วย” นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต กล่าวเพิ่มเติม

“กกพ. มีความมุ่งมั่นในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีความ มั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการ พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยควบคู่ไปกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าให้ได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และยอมรับในผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น โดย กกพ. พร้อม

  • อาสาเคียงข้างประชาชน ในการสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับทุกชุมชนรอบ โรงไฟฟ้า ดั่งแนวคิดของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มุ่งหวังให้เป็น กองทุนโดยชุมชน เพื่อ ชุมชน นอกจากนี้ การประเมินการผลการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับแผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าและสานักงาน กกพ. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในระยะต่อไปด้วย” นาย พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน ในฐานะประธานใน พิธี กล่าวทิ้งท้าย
- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article