TTW ตอกย้ำความเป็นผู้ให้ด้วยการตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยเรียนดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

Must read

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว “TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ TTW ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนไทย ที่เป็นรากฐานแห่งพลังชัยชนะของสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับ“โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ” มอบแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ปี 2549 เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และแรงจูงใจที่ดีแก่เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) จำนวน 230 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 690,000 บาท และมอบทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา และการประหยัดน้ำแก่เด็กที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเหล่านี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พร้อมจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังการอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชนต่อไป”

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยมิได้หวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ              บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article