KKP ตั้ง ‘ฟิลิป เชียง ชอง แทน’ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน

Must read

                    ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP’ เดินหน้าเสริมทัพทีมผู้บริหารประกาศแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ดูแลในส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Business) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้มีบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                   ในวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า “นายฟิลิป เชียง ชอง แทน มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยอีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานบริหารในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคาร โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การแต่งตั้งนายฟิลิป จึงเป็นทั้งการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Business) ของธนาคารและเอื้อต่อการเดินหน้าต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมทางการเงินหรือดิจิตัลแบงกิ้งที่เป็นทิศทางของกลุ่มธุรกิจฯ” 
ในการนี้ นายฟิลิปจะรับผิดชอบธุรกิจในส่วนของลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารท่านอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรอย่างใกล้ชิด ในขณะที่นายอภินันท์ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จะรับผิดชอบการดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและสร้างบูรณาการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ปัจจุบันอายุ 53 ปี ได้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอี มันนี่ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดังนั้น การแต่งตั้งนายฟิลิปจึงเป็นการเสริมทัพทีมบริหารตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ ที่มุ่งผสานความชำนาญเฉพาะ (Specialization) ของบุคลากรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

 
- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article