back to top
30.7 C
Bangkok

ไทยประกันชีวิตมั่นใจช่องทางตัวแทนพร้อมลุยตลาดยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ผลักดันให้เป็น Financial Partner ปลื้มมือทองคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ปี 2561 กวาดเรียบทั้งรางวัลดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี

Must read

ดร.อภิรักษ์ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับช่องทางตัวแทน ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดหลัก ด้วยการพัฒนาศักยภาพตัวแทน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล หรือ Insure Tech โดยมุ่งเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่มืออาชีพ และผลักดันให้เป็นที่ปรึกษาดูแลชีวิต (Life Partner) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Partner) สามารถได้รับรางวัลการันตีในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจแก่ผู้เอาประกัน

“บริษัทฯ มุ่งพัฒนาองค์กรในทุกด้าน ทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ความมั่นคงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนา “บุคลากร” ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ บริษัทฯ จึงพัฒนาทักษะความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และผลักดันให้ตัวแทนได้รับรางวัลหรือคุณวุฒิต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน และสามารถแข่งขันกับช่องทางการตลาดอื่นๆ ได้ ในภาวะที่การแข่งขันรุนแรง” ดร.อภิรักษ์กล่าว

โดยในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Award) ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 209 คน ในจำนวนนี้เป็นตัวแทนที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี คือ นางลักขณา จารุกิจวณิชย์ สาขารัตนาธิเบศร์ เป็นผู้ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี คือ นางสาวณัฐยา เดชอุดมวีระวัฒน์ สาขาถนนพระราม 9 และเป็นผู้ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 4 คน คือ นางสาวประยงค์ จำปานวน สาขาสุวรรณภูมิ นางประจักษ์ ปันนา สาขาหล่มสัก นางสาวสุเพ็ญ กิจเสริมทรัพย์ สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ และนางสาวอนัญญา ธรรมร่มดี สาขาอโศก

ทั้งนี้ ตัวแทนที่ได้รับรางวัล TNQA ยังถือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ IQA จากสถาบัน LIMRA International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากล ที่ใช้เกณฑ์พิจารณาครอบคลุมในทุกด้าน คือ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตที่มีผลบังคับ มีผลงานขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าปีละ 30 ราย มีจำนวนเงินเอาประกันจากทุกผลงานไม่ต่ำกว่าปีละ 3.6 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่อง โดยไม่รวมเบี้ยประกันกลุ่มและเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90% ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนของบริษัทฯ จำนวน 23 คน ได้รับคุณวุฒิ QA (Quality Award) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ TNQA และ IQA ที่สามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ได้ 100% ทั้งจำนวนรายและจำนวนทุนประกัน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ตัวแทนไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการได้รับคุณวุฒิตัวแทนสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (The Million Dollar Round Table) จัดโดยสมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 391 คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนี้ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมและการขาย      ในจำนวนนี้มีตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Top Of The Table (TOT) ซึ่งทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรกสูงถึง 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRT และมีตัวแทนได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Court Of The Table (COT) ที่ทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 3 เท่าของคุณวุฒิ MDRT ซึ่งการได้รับคุณวุฒิเหล่านี้ ถือเป็นเกียรติประวัติที่สร้างความภาคภูมิใจ และสะท้อนศักยภาพความเป็นตัวแทนมืออาชีพอย่างแท้จริง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article