สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว และบริษัท อี เอส โกล บอล จำกัด พัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่อไป  

SEZ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อยู่ในกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว

โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร่) ได้แก่ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ รวมพื้นที่ 207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ตามการดำเนินงาน กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้หลายด้าน ดังนี้ 

 • โลจิสติกส์และบริการ
 • สินค้าเกษตรแปรรูป
 • พลาสติก
 • สิ่งทอ
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • อัญมณีและเครื่องประดับ
 • ยานยนต์
 • เครื่องจักผลิตและชิ้นส่วน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 • กิจการบริการอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจัดอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศและเพียงพอที่จะแข่งกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน 

เมื่อรวมกับการที่ไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและมีศักยภาพพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและได้มาตรฐาน มีวัตถุดิบและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวกการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนมายังพื้นที่ฯ 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ SEZ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้ที่ www.industry.go.th/sakaeo/sez

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.