back to top
30.7 C
Bangkok

รมว.พม. มอบบ้านผู้สูงอายุที่กคช. ปรับปรุงแล้วใน จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

Must read

ลำดับที่ 109 กคช.มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในจการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณบ้านเลขที่ 42 หมู่ 17 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ 109 กคช.มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในจ1ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองตอบนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุ และต้องการให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาคมเมืองในการร่วมมือกันสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และดำรงอยู่ในสังคมเดิมได้อย่างมีคุณค่าและปกติสุข การเคหะแห่งชาติจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุซึ่งมีรายได้น้อยด้วยการปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในชุมชนเดิมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2560 โดยได้ดำเนินการส่งมอบไปแล้วจำนวน 146 หลัง

ลำดับที่ 109 กคช 0.มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในจ4สำหรับปี 2561 การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 12 หลัง ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากหน่วยงานในพื้นที่และจากคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ โดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มีการดำเนินงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติมิได้หยุดการดำเนินโครงการเพียงเท่านี้ พร้อมมุ่งหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article