พาณิชย์ แนะธุรกิจรายย่อย สร้างความสำเร็จธุรกิจในยุค 4.0 ต้องพร้อมปรับแนวคิด ทัศนคติ และปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก

Must read

กระทรวงพาณิชย์ เร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์อย่างตรงจุดสู่ความสำเร็จ   ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อกาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ THAILAND 4.0 พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ย้ำรัฐและเอกชนต้องพร้อมปรับแนวคิด ทัศนคติ และปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก

pol01130958p1นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลของการเสวนา DEFINING 4.0 ว่า“การเสวนาได้สร้างความตื่นตัวและจุดประกายให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ การตระหนัก  ถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับต้นทาง คือ   การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (R&D) ในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ รวมถึงปลายทางอย่างการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ (Ecosystem) ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4.0 จะสามารถนำพาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ทั้งยังสามารถกระจายรายได้ให้เข้าถึงรายย่อยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งโอกาสและรายได้ ตลอดจนปิดจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่ไม่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของตัวเองทำให้เสียเปรียบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเสวนาขับเคลื่อนประเทศไทย ในหัวข้อ“DEFINING 4.0 สร้างความสำเร็จ ในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์และแบรนด์กลายเป็นคน” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้าน     การสร้างแบรนด์และการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 4.0 รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านโมเดลเศรษฐกิจจาก Thailand 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่Thailand 2.0 ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และก้าวไปสู่ Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกำลังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ซึ่งการที่จะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้นั้น ประเทศไทยจะต้องมี    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5ต่อปี โดยมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ดังนั้น โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยขั้นต่อไปหรือที่เรียกว่า Thailand 4.0 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ Value-Based Economy โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงจำเป็นต้องค้นหากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตรูปแบบใหม่ (New Engines of Growth) เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

“ภายใต้ Thailand 4.0 ประเทศไทยกำลังมุ่งไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องพร้อมปรับแนวคิดและทัศนคติ (Mindset) ค้นหาแนวคิดใหม่ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ รุกตลาดการค้าโลก ผู้ประกอบการต้องเน้นสร้างแบรนด์ในหลากหลายรูปแบบให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างสินค้าและบริการให้มากขึ้น อาทิ ธุรกิจ สปาสามารถทำตลาดควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เป็นต้น และต้องพร้อมแข่งขัน     บนตลาดออนไลน์ ที่มีจำนวนลูกค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก อิงกับกระแสหลักของโลก หรือ Mega Trend รวมถึงพัฒนาสินค้าให้เชื่อมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก”  นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติม

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article