back to top
32.4 C
Bangkok

ทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ กระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างเป็นรูปธรรม

Must read

จากซ้ายพญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล นางสาวคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 ปีที่ 18 ขอเชิญแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป ร่วมส่งโครงงานวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด กองทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพของไทยที่จัดต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 จำนวนรวม 500,000 บาทต่อปี ซึ่งแบ่งให้สำหรับโครงการวิจัยไม่เกิน 5 โครงการต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยด้านสุขภาพเพื่อคนไทย และก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวไปแล้วกว่า 56 ผลงาน สนใจสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรับทุนวิจัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brandsworld.co.th
ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2018 เปิดเผยว่า โครงการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 เป็นการมอบทุนวิจัยจำนวน 500,000 บาท และไม่เกิน 5 ผลงานต่อปี ให้กับงานวิจัยประยุกต์ การวิจัยทางคลินิกและการวิจัยพัฒนา การวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยภาคสนาม ในสาขาที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนาการบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องโดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สำหรับแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกด้วย โดยในปีนี้ทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 18 และได้สนับสนุนงานวิจัยไปแล้วกว่า 56 ผลงาน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย)

S 184107181ด้าน นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาระดับโลก ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในทุกมิติ นอกจากนี้การมีสุขภาพที่ดียังเป็นการแสดงคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานของคนในประเทศนั้นๆ ดังนั้นทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนงานวิจัยและการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านสุขภาพมาโดยตลอด จึงมอบทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยไทยที่มีศักยภาพและมีจุดแข็งในศาสตร์ด้านโลกตะวันออก นอกเหนือจากศาสตร์ทางโลกตะวันตกแล้ว หากแต่เพียงขาดโอกาสและขาดทุนทรัพย์ที่จะนำเสนอผลงานนั้นให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของบริษัท และโอกาสอันดีที่ทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดนี้ ดิฉันขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกในโครงการแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2018 และขอให้ความปรารถนาดีที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ของทุกท่านส่งผลให้ได้รับทุนวิจัยตามที่ตั้งใจค่ะ

S 184107178ภายในงานได้มีการแสดงผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลท์ รีเสิร์ช อวอร์ด ของ พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถุงมือพาร์กินสันลดสั่น ในการลดอาการมือสั่นของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่อาการสั่นนั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารับประทาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและศึกษาถึงประสิทธิภาพของถุงมือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอาการสั่น และอุปกรณ์ระงับอาการสั่นด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อมือด้วยไฟฟ้า เพื่อลดอาการสั่นของมือในขณะพักของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการสั่นของมือเป็นอาการเด่น รวมทั้งเพื่อประเมินอาการสั่นของมือ และการทำงานของกล้ามเนื้อในระหว่างที่ได้รับการกระตุ้นและไม่ได้รบการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยคาดหวังว่าจะสามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้สำหรับวิเคราะห์และลดอาการสั่นในขณะพักของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการสั่นของมือเป็นอาการเด่น รวมทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้แยกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน กับผู้ป่วยโรคสั่นแบบอื่นได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ http://www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2079-7999

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article