back to top
30.7 C
Bangkok

ทีเอ็มบีแต่งตั้งนักการเงินและนักบริหารมืออาชีพ ประภาศิริ โฆษิตธนากร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

Must read

ทีเอ็มบีแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินทีเอ็มบีแต่งตั้งนางประภาศิริ โฆษิตธนากร ซึ่งเป็นนักการเงินมืออาชีพให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2561

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวถึงการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินคนใหม่ของธนาคารว่า “ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ธุรกิจ กฎหมายภาษีและทรัพยากรบุคคลตลอด 30 ปีที่ผ่านมา  คุณประภาศิริจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และจะมีส่วนช่วยในการบริหารทรัพยากรและบุคลากรของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณประภาศิริจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เพื่อให้ทีเอ็มบีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับทีเอ็มบี นางประภาศิริดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน (Partner) ของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ในประเทศไทย (PwC) ตลอดระยะเวลา 20 ปีในฐานะผู้บริหาร PwC นางประภาศิริมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีของธุรกิจสถาบันการเงินหลายโครงการ โดยหลายโครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น สมาคมธนาคารต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ swap payment, credit card, asset management company และ securitization เป็นต้น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทข้ามชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ นางประภาศิริยังเป็นผู้บริหารธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา และเมียนมาร์ ความรับผิดชอบสุดท้าย คือเป็นผู้บริหารธุรกิจการให้บริการด้านโครงสร้างการลงทุน การรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศ บริการ outsource ด้านการบัญชี การเงินและภาษีอากร เพื่อลูกค้าธุรกิจอีกด้วย นางประภาศิริรักที่จะทำงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เธอเป็น Human Capital Partner ของ PwC TAX มากว่า 15 ปี เธอยังเป็นผู้ที่รักการสอนและการฝึกอบรมทั้งในด้าน soft skills และ technical skills

นางประภาศิริยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัทไอเอฟซีที แอดไวซอรี่ จำกัด, ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวาณิชธนกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT),  ผู้ช่วยผู้อำนวยการบรรษัทธนกิจ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ (ไทย) จำกัด, นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด,   ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  ส่วนในด้านการศึกษา นางประภาศิริได้รับปริญญาตรีและโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมีคุณวุฒิผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article