ตลาดยิ่งเจริญ จับมือ หน่วยงานพันธมิตร ลงนามความร่วมมือ “ปณิธานร่วมกันสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ Green@Heart: พันธมิตรเครือข่าย…หัวใจสีเขียว”

Must read

ตลาดยิ่งเจริญ จับมือ หน่วยงานหลัก กองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร องค์การพันธมิตร และชุมชนชาวสะพานใหม่ ลงนามความร่วมมือร่วมกันเปิดโครงการ “ Green @ Heart พันธมิตรเครือข่าย….หัวใจสีเขียว” สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึก ให้เกิดความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สานต่อพระราชปณิธานตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ,ขยะ, มลพิษทางอากาศ, การปรับปรุงภูมิทัศน์คุณภาพชีวิต และการสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดชุมชนสีเขียวสร้างเป็นมรดกสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานงานต่อ แบบคิดเป็น ทำเป็น ด้วยใจ

 พล.อ.อ. มานะ ประสพศรี ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เปิดเผยถึง การจัดตั้งโครงการ “Green @ Heart พันธมิตรเครือข่าย….หัวใจสีเขียว” ว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันขององค์กรพันธมิตรหลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กองทัพอากาศ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลาดยิ่งเจริญ  สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตดอนเมือง และชุมชนชาวสะพานใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างมากมาย และเพื่อสานต่อพระราชปนิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่สะท้อนความต้องการและปลูกจิตสำนึกในภาคประชาชนให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นประชารัฐพึ่งพาตนเอง สามารถวางแผนร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวได้

อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเสีย ขยะมูลฝอย หรืออุทกภัย มลภาวะเป็นพิษต่างๆ โดยได้วางยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ปี 2561-2580 ในระยะ 20 ปีนี้สังคมกองทัพอากาศเข้าสู่สังคมการเรียนรู่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวางยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมต้นทาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือของกลุ่ม Green @ Heart พันธมิตรเครือข่าย หัวใจสีเขียว ในครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทัพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากองทัพอากาศได้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสู่การเป็น Green Air Force โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่ภายในกองทัพตลอดจนชุมชนโดยรอบให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ด้านนางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ  กล่าวต่อว่า ตลาดยิ่งเจริญ มีแผนพัฒนาชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมในตลาดยิ่งเจริญ“ตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Market) โดยได้มีนโยบายประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม ร่วมกับกองทัพอากาศ ตลาดยิ่งเจริญ และชาวชุมชนสะพานใหม่ เปิดตัวโครงการขุดลอกคูคลองของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะดำเนินการให้ครบ 70 คลอง รวมความยาวทั้งสิ้น 90,737 เมตร และในครั้งนั้นได้มีการเริ่มต้นการขุดลอกคลองลำผักชี มีความกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 3,260 เมตร คาบเกี่ยวพื้นที่เขตบางเขน ดอนเมือง และสายไหม ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองหลัก คือ คลองลาดพร้าว เพื่อเปิดทางน้ำไหลระบายน้ำช่วยลดปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการขุดลอกคลองลำผักชีไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้

อย่างไรก็ดีจากการประสานความร่วมมือดังกล่าว ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตร Green @ Heart พันธมิตรเครือข่าย หัวใจสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สร้างจิตสำนึก และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1.กองบัญชาการทัพอากาศ มีแนวความคิดของการเป็น Green Air Force ที่นำหลักการของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จมาแล้วภายในกองทัพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยรอบ เช่น การแก้ไขปัญหาและกำจัดขยะแบบ Zero Waste 2.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น Green Developer ผู้ให้ความสนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียว เช่นเดียวกับที่เคยร่วมกับชุมชนต่างๆพัฒนาโครงการจากหลักการของโครงการในพระราชดำริมาแล้วทั่วไทย  3.กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน เขตสายไหมและเขตดอนเมือง ร่วมสร้างสรรค์ Green Community หรือชุมชนสีเขียว เพื่อวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ และ 4.ตลาดยิ่งเจริญ เป็น Green Coordinator ศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มพันธมิตร เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนเสียงจากภาคประชาชนสู่ภาครัฐ และปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ การบริหารจัดการน้ำ ,การบริหารจัดการขยะ, การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ,การปรับปรุงภูมิทัศน์และคุณภาพชีวิต และการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1.แก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ก่อนที่

ปัญหาจะลุกลามไปในวงกว้างและแก้ไขยาก  ควบคุมค่าใช้จ่าย และเน้นประโยชน์เพื่อส่วนรวม  2.วางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  3.สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบมรดกด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น 4.ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดีในอนาคตองค์กรภาคีเครือข่าย Green @ Heart มีแผนงานและความตั้งใจที่จะรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในโครงการต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการน้ำ หลังจากที่มีการเปิดเส้นทางน้ำไหลมีจะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งใช้ได้ผลดีกับการบำบัดน้ำเสียในตลาดยิ่งเจริญ สามารถกำจัดกลิ่นและของเสียได้โดยไม่ใช้สารเคมีและมีราคาถูก เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการขยะ องค์การเครือข่ายจะได้ร่วมกันส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรเครือข่ายต่างๆและรณรงค์ให้ชุมชนต่างๆในเขตต่างๆ คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางและนำบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ตามนโยบาย 3 R คือ Reduce Reuse Recycle  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกขยะอันตรายและนำมาทิ้งยังจุดรับขยะอันตรายโดยเฉพาะเพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มาจัดเก็บต่อไปโดยกำหนดวันที่แน่นอน อาทิ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน เป็นต้น ส่วนด้านการสร้างจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดประกวด Viral Ad. หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ VDO Clip เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ต่างๆ นอกจากนี้จะมีการจัด Green Camp เพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับทัศนคติในการอนุรักษ์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article