ดีไฟล์อิ้ง 4.0 สร้างความสำเร็จในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์ แบรนด์กลายเป็นคน

0
1041

PPP_1155

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์อย่างตรงจุดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จัดงานเสวนา DEFINING 4.0 สร้างความสำเร็จในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์ แบรนด์กลายเป็นคน ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 รวมทั้งการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 ให้ผู้ประกอบการไทยมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว

 PPP_1356นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านโมเดลเศรษฐกิจจาก Thailand 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และก้าวไปสู่ Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกำลังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ซึ่งการที่จะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้นั้น ประเทศไทยจะต้องมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ดังนั้น โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยขั้นต่อไป จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ Value-Based Economy โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงจำเป็นต้องค้นหา New Engines of Growth รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

“จากสภาวการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 รวมทั้งการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 ให้ผู้ประกอบการไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาขับเคลื่อนประเทศไทย ในหัวข้อ “DEFINING 4.0 สร้างความสำเร็จ ในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์และแบรนด์กลายเป็นคน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดในสภาวการณ์ 4.0 และให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว”

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และองค์กรพันธมิตร ได้แก่ Kotler Impact Inc สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและนิตยสารแบรนด์เอจ รวมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ธนาคารกสิกรไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)  บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท ดับเบิ้ลเอ จํากัด

Advertisement
Previous articleHomePro ทุ่มผลิตรายการ Reality Show “HOME MAKEOVER ปรับบ้าน เปลี่ยนชีวิต” ครั้งแรกในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับเรื่องบ้านอย่างครบวงจร
Next articleกสิกรไทย จับมือไนท์แฟรงค์ จัดสัมมนาแนะศึกษาต่อและการลงทุนในอังกฤษ