back to top
30.7 C
Bangkok

คปภ. เปิดยุทธการปูพรมออกตรวจคนกลางประกันภัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ประเดิมพื้นที่แรกจังหวัดขอนแก่น

Must read

41431 1

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดนโยบายในปี 2561 เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยจะมีการปรับปรุงกติกาในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยตลอดจนระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายและการดูแลกรณีเกิดปัญหาเรื่องประกันภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและออกสุ่มตรวจสำนักงานตัวแทนและสำนักงานนายหน้าประกันภัย (โบรกเกอร์ประกันภัย) โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. รวมทั้งผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัยและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและสำนักงาน คปภ.ภาค 3 สำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ออกตรวจคนกลางประกันภัยแบบบูรณาการ โดยเริ่มต้นเป็นการนำร่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมเป็นอันดับหนึ่งในเขตพื้นที่ของสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ผ่านมา 9.88 พันล้านบาท (เบี้ยประกันชีวิต 7.06 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 25.52 % เบี้ยประกันวินาศภัย 2.82 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 26.89% โดยผ่านนายหน้าและตัวแทนประกันภัย)

สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีผู้ที่ประสงค์ขอเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าและตัวแทนประกันภัยจำนวน 15,728 ราย และมีตัวแทนเดิมที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน คปภ. อีกจำนวน 5,492 ราย

สำนักงาน คปภ. มุ่งเน้นตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคนกลางประกันภัยตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงปลายทางการให้บริการสู่ผู้บริโภค ได้แก่ ประการแรก ตรวจหน่วยงานจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตที่ทำหน้าที่คัดกรองและประเมินมาตรฐานความรู้ของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคนกลางประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่จัดสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดสอบที่กฎหมายกำหนด

ประการที่สอง ตรวจหน่วยงานจัดอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานความรู้และจรรยาบรรณของคนกลางประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับและการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่คนกลางประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย

และประการที่สาม ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของคนกลางประกันภัย โดยเป็นการตรวจสอบเฉพาะ (target exam) ณ สถานที่ทำการนายหน้านิติบุคคลและการสุ่มตรวจสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตภายในจังหวัดเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามกฎหมาย การควบคุมคุณภาพการขาย และการให้ข้อมูลลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนกลางประกันภัยปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดในกฎหมาย ลดข้อร้องเรียน และให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของตนเอง

สำหรับการตรวจหน่วยงานจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย และหน่วยงานจัดอบรมเพื่อขอรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้ดำเนินการสุ่มตรวจ โดยมุ่งเน้นให้มีเกณฑ์การจัดสอบ การจัดอบรมเป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ในการออกตรวจนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีจำนวนไม่มากได้ตรวจสอบบริษัทนายหน้าทั้งหมดที่มีที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่น โดยได้กำหนดประเด็นออกตรวจตามความเสี่ยงของแต่ละบริษัท อาทิ การตรวจสอบการดำเนินงานว่าสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ การตรวจสอบฐานะทางการเงิน การตรวจสอบพฤติกรรมทางการตลาด การตรวจสอบกระบวนการควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการควบคุม/ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้มีการสัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้ทราบแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

สำหรับการออกตรวจสำนักงานตัวแทนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. ได้ทำการสุ่มตรวจ โดยเน้นการตรวจสอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและกระบวนการดำเนินงานในการลดปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งดูระบบกระบวนการควบคุมคุณภาพการขาย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมหารือและให้คำแนะนำแก่ผู้รับตรวจในประเด็นที่สงสัยหรือที่ต้องการเสนอความคิดเห็นให้กับสำนักงาน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การออกตรวจคนกลางประกันภัยเป็นนโยบายสำคัญ โดยสำนักงาน คปภ. จะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัยให้มีความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการลงพื้นที่ตรวจบริษัทนายหน้าประกันภัยและบริษัทตัวแทนประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้กำชับให้บริษัทระมัดระวัง ในเรื่องการยื่นรายงานตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดในเรื่องของการรายงานเบี้ยประกันภัยค้างนำส่งกับบริษัทประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ซึ่งจะต้องแจ้งต่อสำนักงาน คปภ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการควบคุมการเสนอขายของตัวแทนในสังกัด ตลอดจนการควบคุมการรับจ่ายเงินและเอกสารการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย และจรรยาบรรณของตัวแทนในสังกัด สำหรับในส่วนของผู้เอาประกันภัยสำนักงาน คปภ. ขอย้ำให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังรอบคอบในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ตรวจสอบใบอนุญาตผู้เสนอขายก่อนซื้อ และขอรับใบเสร็จรับเงินจากผู้เสนอขายทุกครั้งที่มีการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อเก็บไว้หลักฐานใช้ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน

“ในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่นเปิดทำการ ได้ขยายศูนย์สอบนายหน้าประกันภัยเพิ่มเติม สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) อีก 1 แห่ง ซึ่งเดิมมีศูนย์สอบทั้งหมดจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ส่วนกลาง 3 แห่ง สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. เขต (วิภาวดี) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในส่วนภูมิภาค จำนวน 8 แห่ง สำนักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย สำนักงาน คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์) สำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) สำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) โดยจะเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยการความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย

 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article